Curso de línguas

企业税收Imposto na China

Diálogos

Ouça o diálogo inteiro

Conversa 3

O John Smith e o Li Wei debatem diferentes tipos de registo empresarial na China.


 • John Smith
  在中国最常见的企业注册类型有哪些? Zài Zhōngguó zuì chángjiàn de qǐyè zhùcè lèixíng yǒu nǎxiē? Tradutor
 • Li Wei
  有六种类型,三种外资公司类型, 三种中国公司类型。 Yǒu liù zhǒng lèixíng, sān zhǒng wàizī gōngsī lèixíng, sān zhǒng Zhōngguó gōngsī lèixíng. Tradutor
 • John Smith
  外资公司注册类型都有什么? Wàizī gōngsī zhùcè lèixíng dōu yǒu shénme? Tradutor
 • Li Wei
  有外商独资企业、中外合资企业和办事处。 Yǒu wàishāng dúzī qǐyè、zhōngwài hézī qǐyè hé bànshìchù. Tradutor
 • John Smith
  中国的国有公司是什么类型的? Zhōngguó de guóyǒu gōngsī shì shénme lèixíng de? Tradutor
 • Li Wei
  是国有企业,是国家拥有,管理和控制的生产经营单位。 Shì guóyǒu qǐyè, shì guójiā yōngyǒu, guǎnlǐ hé kòngzhì de shēngchǎn jīngyíng dānwèi. Tradutor
 • John Smith
  中国私有企业的注册类型呢? Zhōngguó sīyǒu qǐyè de zhùcè lèixíng ne? Tradutor
 • Li Wei
  最常见的是民营企业,也叫非国有制企业。 Zuì chángjiàn de shì mínyíng qǐyè, yě jiào fēi guóyǒuzhì qǐyè. Tradutor
 • John Smith
  小型企业的情况呢? Xiǎo xíng qǐyè de qíngkuàng ne? Tradutor
 • Li Wei
  小型企业常常是个人独资企业,或小的民营公司。 Xiǎo xíng qǐyè chángcháng shì gèrén dúzī qǐyè, huò xiǎo de mínyíng gōngsī. Tradutor
 • John Smith
  怎么才能知道跟我们打交道的公司是什么类型的呢? Zěnme cái néng zhīdao gēn wǒmen dǎ jiāodao de gōngsī shì shénme lèixíng de ne? Tradutor
 • Li Wei
  你得要那个公司营业执照的复印件,但要小心,别受骗。 Nǐ děi yào nà ge gōngsī yíngyè zhízhào de fùyìn jiàn, dàn yào xiǎoxīn, bié shòupiàn. Tradutor
 • John Smith
  您介绍的这些信息很有帮助。 谢谢。 Nín jièshào de zhèxiē xìnxī hěn yǒu bāngzhù. Xièxie. Tradutor
Project 2014-1-PL01-KA200-003591