Curso de línguas

雇佣与裁员Emprego na China

Diálogos

Ouça o diálogo inteiro

Conversa 1

O John Smith e o Li Wei debatem os custos laborais na China.


 • John Smith
  欧洲人认为中国的劳动力成本很低, 是这样吗? Ōuzhōu rén rènwéi Zhōngguó de láodònglì chéngběn hěn dī, shì zhèyàng ma? Tradutor
 • Li Wei
  相对而言, 中国的劳动力成本是比欧洲的低一些。 Xiāngduìéryán, Zhōngguó de láodònglì chéngběn shì bǐ Ōuzhōu de dī yì xiē. Tradutor
 • John Smith
  因为中国的劳动力成本低, 所以产品很便宜。 Yīnwèi Zhōngguó de láodònglì chéngběn dī, suǒyǐ chǎnpǐn hěn piányi. Tradutor
 • Li Wei
  是的。 但是在亚洲,中国的劳动力成本并不是最低的。 Shìde. Dànshì zài Yàzhōu, Zhōngguó de láodònglì chéngběn bìng bú shì zuì dī de. Tradutor
 • John Smith
  还有哪些国家的劳动力成本比中国的低? Hái yǒu nǎxiē guójiā de láodònglì chéngběn bǐ Zhōngguó de dī? Tradutor
 • Li Wei
  还有很多:孟加拉国、菲律宾、印度尼西亚和泰国等。 Hái yǒu hěn duō, Mèngjiālāguó、Fēilǜbīn、Yìndùníxīyà hé Tàiguó děng. Tradutor
 • John Smith
  中国有最低工资标准吗? Zhōngguó yǒu zuì dī gōngzī biāozhǔn ma? Tradutor
 • Li Wei
  有。用人单位给员工的工资不得低于当地最低工资标准。 Yǒu. Yòng rén dānwèi gěi yuángōng de gōngzī bù dé dī yú dāngdì zuì dī gōngzī biāo zhǔn. Tradutor
 • John Smith
  最低工资标准在所有地区都是一样的吗? Zuì dī gōngzī biāozhǔn zài suǒyǒu dìqū dōu shì yíyàng de ma? Tradutor
 • Li Wei
  不一样。像上海和深圳这样的沿海城市,标准比较高。 Bù yíyàng. Xiàng Shànghǎi hé Shēnzhèn zhèyàng de yánhǎi chéngshì, biāozhǔn bǐ jiào gāo. Tradutor
Project 2014-1-PL01-KA200-003591