Curso de línguas

建立和发展关系Estabelecer e desenvolver 'guanxi'

Diálogos

Ouça o diálogo inteiro

Conversa 3

O John Smith e o Sr. Li debatem os modos de desenvolver e manter o guanxi.


 • John Smith
  看来, 外国公司得和中国合作方建立良好的关系。 Kànlái, wàiguó gōngsī děi hé Zhōngguó hézuòfāng jiànlì liánghǎo de guānxi. Tradutor
 • Li Wei
  对, 但是这不容易。你们的公司要长期在中国发展。 Duì, dànshì zhè bù róngyì. Nǐmen de gōngsī yào chángqī zài Zhōngguó fāzhǎn. Tradutor
 • John Smith
  怎么培养良好的关系呢? Zěnme péiyǎng liánghǎo de guānxi ne? Tradutor
 • Li Wei
  你需要有一个土生土长的中国人来负责关系。 Nǐ xūyào yǒu yí ge tǔshēng tǔzhǎng de Zhōngguó rén lái fùzé guānxi. Tradutor
 • John Smith
  什么样的人合适呢? Shénmeyàng de rén héshì ne? Tradutor
 • Li Wei
  你需要一个善于和客户打交道的中国人。 Nǐ xūyào yí ge shànyú hé kèhù dǎ jiāodào de Zhōngguó rén. Tradutor
 • John Smith
  这个人应该怎么做? Zhè ge rén yīnggāi zěnme zuò? Tradutor
 • Li Wei
  应该定期和现有的和潜在的客户见面。 Yīnggāi dìngqī hé xiàn yǒu de hé qiánzài de kèhù jiàn miàn? Tradutor
 • John Smith
  那相关的政府机构呢? Nà xiāngguān de zhèngfǔ jīgòu ne? Tradutor
 • Li Wei
  你可以雇个有经验的人和他们打交道,建立良好的关系。 Nǐ kěyǐ gù ge yǒu jīngyàn de rén hé tāmen dǎ jiāodào, jiànlì liánghǎo de guānxi. Tradutor
Project 2014-1-PL01-KA200-003591