Przewodnik kulturowo biznesowy

Płacenie podatków

Wprowadzenie

Chińskie standardy rachunkowości są wyjątkowe ponieważ w chwili, gdy były ustanawiane państwo było wyłącznym właścicielem większości przedsiębiorstw. Stąd zostały one opracowane w celu robienia spisu inwentarza każdego przedsiębiorstwa. W roku 2005 rząd wprowadził zmiany do prawa rachunkowego i ponad 90% nowych Chińskich Standardów Rachunkowści zostało zaczerpniętych z Miedzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS).

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach

Istnieje osiem powszechnych typów rejestracji przedsiębiorstw w Chinach, a mianowicie przedsiębiorstwa: państwowe, pracownicze, spółdzielcze, oparte na udziałach, ze 100% kapitałem zagranicznym, joint venture oraz przedstawicielstwa. Spośród wyżej wymienionych, ostatnie trzy formy związane są z przedsiębiorstwami zagranicznymi. Do dziś, nadal najpopularniejszym typem pośród rejestrowanych w Chinach przedsiębiorstw jest przedsiębiorstwo państwowe (przedsiębiorstwo należące do państwa) aczkolwiek po reformach wprowadzonych w latach 80-tych ubiegłego wieku liczba przedsiębiorstw państwowych ulega co roku zmniejszeniu. Do najbardziej popularnych form przedsiębiorstw niepaństwowych, w przypadku mniejszych przedsiębiorstw, należą jednoososbowa działalność gospodarcza oraz małe przedsiębiorstwo prywatne. Gdy prowadzi się interesy z chińskim przedsiębiorstwem, należy poprosić o kopię chińskiego pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i dobrze sprawdzić, czy dokument ten jest autentyczny. To najlepszy sposób ochrony swych interesów przed oszustwem, gdyż można trafić na osoby posługujące się fałszywym zezwoleniem na prowadzenie działalności.

Specyfika chińskiego systemu podatkowego

Zagraniczne przedsiębiorstwo winno zarejestrować się w chińskich lokalnych i narodowych urzędach skarbowych w ciągu 30 dni od daty jego założenia by uzyskać odpowiedni status podatkowy. Gdy status podatkowy zostanie zatwierdzony, płatnicy VAT winni dokonać rejestracji w celu dokonywania płatności podatku VAT w urzędach skarbowych. Proszę zauważyć, iż przedsiębiorstwa nie zarejestrowane w Chinach nie mają obowiązku rejestracji w celach płacenia podatku VAT, zaś przedstawicielstwa winny ubiegać się o naliczenie podatku.

Zgodnie z chińskim prawem, oświadczenia finansowe wszystkich przedsiębiorstw winny być audytowane przez certyfikowaną państwową firmę zarejestrowaną w ChRL. Każde przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym działające na terenie Chin winno przygotowywać roczne oświadczenie finansowe zgodnie z Kodeksem Handlowym. Oświadczenia te stanowią podstawę do obliczenia przychodu podlegającego opodatkowaniu oraz zysku do podziału.

Poza audytem oświadczeń finansowych, co roku przeprowadzana jest kontrola rezerw walutowych, gdyż przedsiębiorstwo winno działać zgodnie z odpowiednimi regulacjami dotyczącymi wymiany walut w Chinach. Każde przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym winno przygotowywać liczne zestawy dokumentacji w celu sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz łącznej kontroli prowadzonej przez różne chińskie organy władzy państwowej.

Ogólna zasada dotycząca podatków dochodowych od osób prawnych (EIT) mówi, iż firmy zagraniczne założone na terenie Chin podlegają obowiązkowi płacenia podatku dochodowego od osób prawnych w związku z operacjami gospodarczymi prowadzonymi na terenie tego państwa, podczas gdy zagraniczne firmy nie założone na terenie Chin są zobowiązane do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu osiągniętego w Chinach. Standardowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 25%, lecz w przypadku nowych przedsiębiorstw zaangażowanych w działalność w sektorze zaawansowanych technologii stawka ta wynosi 15%. Chińskie prawo przewiduje zniżki podatkowe w przypadku prowadzenia ekologicznych projektów, inwestycji w wyszczególnionych sektorach oraz działań z zakresu badań i rozwoju.

W systemie podatkowym funkcjonuje wiele wyjatków, które są zależne od kraju pochodzenia firmy. W większości przypadków stawka podatku dla przedsiębiorstw europejskich wynosi 10%, lecz jako, że podlega to ciągłym zmianom, warto sprawdzać na bieżąco. Przedsiębiorstwa nie będące rezydentami podatkowymi są opodatkowane w Chinach jedynie od dochodu uzyskanego na terenie Chin.

System podatkowy w Chinach-co warto wiedzieć

W dniu 1-go stycznia 2008 r. weszła w życie obowiązująca obecnie w Chinach ustawa o podatku dochodowym od przedsiębiorstw (EITL), która ma na celu zapobieganie nieuczciwej konkurencji. Stąd obecnie zarówno chińskie, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa podlegają tym samym przepisom podatkowym.

Ponadto, 1-go sierpnia 2013 r. w Chinach przeprowadzono nową chińską reformę podatkową w zakresie podatku VAT, która objęła swym zasięgiem cały kraj, a także sprzedaż i import towarów oraz prowizję dotyczącą usług z zakresu przetwarzania, wymiany i napraw. Inne rodzaje nowoczesnych usług, usługi transportowe oraz leasing dóbr materialnych są także obecnie objęte obowiązkiem płacenia podatku VAT.

Proszę zauważyć, ze poza wspomnianymi powyżej formami działalności przedsiębiorstw zagranicznych, także osoby fizyczne takie jak zagraniczni inwestorzy prywatni, ekspatrianci z zagranicy zamieszkujący Chiny oraz inne kategorie osób prowadzących biznesy w Chinach podlegają obowiązkowi płacenia podatku VAT. Ponadto obowiązkowym jest płacenie podatku od dochodu uzyskanego na terenie Chin, np. Internetu, wynajmu, tantiem, itd.

W Chinach istnieją cztery główne kategorie podatków: podatek obrotowy, podatek od dochodu, podatek od nieruchomości i transakcji oraz podatek od surowców naturalnych. Podatki obrotowe obejmują podatek VAT, podatek obrotowy, podatek konsumpcyjny. Podatki dochodowe obejmują: podatek dochodowy od osób prawnych - dotyczący przedsiębiorstw zagranicznych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych - dotyczący zagranicznych osób fizycznych. Należy wskazać, iż podatek od zakupu w przypadku osób prawnych nie podlega odliczeniu od podatku od sprzedaży czy podatku VAT od sprzedaży.

Podatek od gruntu miejskiego pod nieruchomość oraz podatek od używania pojazdów i statków, opłata skarbowa, podatek od wartości dodanej oraz podatek od aktów prawnych to podatki od majątku nieruchomego oraz transakcji. Ponadto, podatek od surowców naturalnych i podatek gruntowy wchodzą w skład podatków i należności od surowców naturalnych.

Podsumowujac, chiński system podatkowy to złożony temat, a prawodawstwo w tym zakresie ulega ciągłym zmianom. Dla przykładu, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania przedsiębiorstw, od roku 2012 chiński rząd wprowadza w życie kompleksową reformę stopniowo ujednolicającą system płacenia podatku obrotowego i podatku VAT. Nowe przepisy w zakresie systemu podatkowego obowiązującego w Chinach są korzystne z punktu widzenia Państwa interesów ekonomicznych.

Linki zewnętrzne

Project 2014-1-PL01-KA200-003591