Kurs językowy

银行开户与汇款Konto bankowe i przelewy

Dialogi

Wysłuchaj cały dialog

Dialog 3

John Smith i Li Wei rozmawiają o tym jak ubiegać się o wydanie karty kredytowej.


 • John Smith
  外国人可以在中国的银行申办信用卡吗? Wàiguórén kěyǐ zài Zhōngguó de yínháng shēnbàn xìnyòngkǎ ma? Tłumacz
 • Li Wei
  可以,但是不同的银行可能有不同的规定。 Kěyǐ, dànshì bùtóng de yínháng kěnéng yǒu bùtóng de guīdìng. Tłumacz
 • John Smith
  办卡需要多长时间? Bàn kǎ xūyào duō cháng shíjiān? Tłumacz
 • Li Wei
  需要大约两个星期。 Xūyào dàyuē liǎng gè xīngqī. Tłumacz
 • John Smith
  外国人申办信用卡有什么条件? Wàiguórén shēnbàn xìnyòngkǎ yǒu shénme tiáojiàn? Tłumacz
 • Li Wei
  年满18岁,有稳定收入和居留权的外国人都可以申请。 Shí bā suì yǐ shàng, yǒu wěndìng shōurù hé jūliúquán de wàiguórén dōu kěyǐ shēnqǐng. Tłumacz
 • John Smith
  去银行申办时我要带什么证件? Qù yínháng shēnbàn shí wǒ yào dài shénme zhèngjiàn? Tłumacz
 • Li Wei
  要带护照、居住地证明、居留证和担保人身份证的复印件。 Yào dài hùzhào、jūzhùdì zhèngmíng、jūliúzhèng hé dānbǎorén shēnfènzhèng de fùyìnjiàn. Tłumacz
 • John Smith
  您说的居住地证明是指什么? Nín shuō de jūzhùdì zhèngmíng shì zhǐ shénme? Tłumacz
 • Li Wei
  是银行对账单,电话费水电费账单,或租赁合同什么的。 Shì yínháng duìzhàngdān, diànhuàfèi shuǐdiànfèi zhàngdān, huò zūlìn hétong shénme de. Tłumacz
 • John Smith
  我的收入怎么证明? Wǒ de shōurù zěnme zhèngmíng? Tłumacz
 • Li Wei
  您应该出示您的工资单,工作合同或纳税证明。 Nín yīnggāi chūshì nín de gōngzīdān, gōngzuò hétong huò nàshuì zhèngmíng. Tłumacz
 • John Smith
  我还需要提交什么? Wǒ hái xūyào tíjiāo shénme? Tłumacz
 • Li Wei
  还要提交申请表格。要保存申请表的号码,以便查询进度。 Hái yào tíjiāo shēnqǐngbiǎo gé. Yào bǎocún shēnqǐngbiǎo de hàomǎ, yǐbiàn cháxún jìndù. Tłumacz
Project 2014-1-PL01-KA200-003591