Kurs językowy

银行开户与汇款Konto bankowe i przelewy

Dialogi

Wysłuchaj cały dialog

Dialog 2

John Smith i Li Wei rozmawiają na temat dokonania przelewu pieniędzy w oddziale jednego z banków.


 • John Smith
  我要汇款给另一家公司。 需要准备些什么? Wǒ yào huì kuǎn gěi lìng yì jiā gōngsī. Xūyào zhǔnbèi xiē shénme? Tłumacz
 • Li Wei
  需要护照、银行卡,还有收款公司开户银行名称和账号。 Xūyào hùzhào、yínhángkǎ, hái yǒu shōu kuǎn gōngsī kāi hù yínháng míngchēng hé zhànghào. Tłumacz
 • John Smith
  需要填表吗? Xūyào tián biǎo ma? Tłumacz
 • Li Wei
  需要。告诉工作人员您要汇款,问清楚需要填哪些部分。 Xūyào. Gàosù gōngzuò rényuán nín yào huì kuǎn, wèn qīngchu xūyào tián nǎxiē bùfen. Tłumacz
 • John Smith
  填完这些表以后我还需要做什么? Tián wán zhèxiē biǎo yǐhòu wǒ hái xūyào zuò shénme? Tłumacz
 • Li Wei
  出示您的护照、填好的表和您要汇的钱。 Chūshì nín de hùzhào、tián hǎo de biǎo hé nín yào huì de qián. Tłumacz
 • John Smith
  银行会给我汇款的证明吗? Yínháng huì gěi wǒ huì kuǎn de zhèngmíng ma? Tłumacz
 • Li Wei
  银行会给您汇款回单。这就是您的汇款证明。 Yínháng huì gěi nín huì kuǎn huídān. Zhè jiù shì nín de huì kuǎn zhèngmíng. Tłumacz
Project 2014-1-PL01-KA200-003591