Kurs językowy

看病Wizyta u lekarza

Dialogi

Wysłuchaj cały dialog

Dialog 2

John Smith i Li Wei odwiedzają gabinet lekarza. Johna boli głowa, żołądek i ma podwyższoną temperaturę.


 • Lekarz
  您哪儿不舒服? Nín nǎr bù shūfu? Tłumacz
 • John Smith
  我头疼,胃疼,发烧。 Wǒ tóu téng, wèi téng, fā shāo. Tłumacz
 • Lekarz
  您昨天吃了什么东西? Nín zuótiān chī le shénme dōngxi? Tłumacz
 • John Smith
  我参加了宴会,吃了很多种菜。 Wǒ cānjiā le yànhuì, chī le hěn duō zhǒng cài. Tłumacz
 • Lekarz
  喝含酒精的饮料了吗? Hē hán jiǔjīng de yǐnliào le ma? Tłumacz
 • John Smith
  我喝得不多。 Wǒ hē de bù duō. Tłumacz
 • Lekarz
  您喝了什么酒? Nín hē le shénme jiǔ? Tłumacz
 • John Smith
  茅台和二锅头。 Máotái hé Èrguōtóu. Tłumacz
 • Lekarz
  好的。 可以吃点中药, 调理一下。 Hǎo de. Kěyǐ chī diǎn zhōngyào, tiáolǐ yí xià. Tłumacz
 • John Smith
  我从来没吃过中药。 Wǒ cónglái méi chī guo zhōngyào. Tłumacz
 • Lekarz
  没关系。 我会给您写一个处方。回家多休息。 Méi guānxi. Wǒ huì gěi nín xiě yí ge chǔfāng. Huí jiā duō xiūxi. Tłumacz
 • John Smith
  我去哪儿买药? Wǒ qù nǎr mǎi yào? Tłumacz
 • Lekarz
  药房在一楼, 左边。 Yàofáng zài yī lóu, zuǒ bian. Tłumacz
Project 2014-1-PL01-KA200-003591