Kurs językowy

看病Wizyta u lekarza

Dialogi

Wysłuchaj cały dialog

Dialog 1

John Smith i Li Wei rozmawiają o podróżowaniu po Chinach, gdy cierpi się na różne alergie pokarmowe.


 • John Smith
  如果有食物过敏的问题,在中国旅行安全吗? Rúguǒ yǒu shíwù guòmǐn de wèntí, zài Zhōngguó lǚxíng ānquán ma? Tłumacz
 • Li Wei
  如果您有充分的准备,应该不是什么问题。 Rúguǒ nín yǒu chōngfèn de zhǔnbèi, yīnggāi bú shì shénme wèntí. Tłumacz
 • John Smith
  我对花生过敏。 Wǒ duì huāshēng guòmǐn. Tłumacz
 • Li Wei
  那您得小心。在我们的饮食里,花生和花生油都很常见。 Nà nín děi xiǎoxīn. Zài wǒmen de yǐnshí lǐ, huāshēng hé huāshēngyóu dōu hěn chángjiàn. Tłumacz
 • John Smith
  中国人也常常吃面食。 那如果有麸质过敏怎么办? Zhōngguórén yě chángcháng chī miànshí. Nà rúguǒ yǒu fūzhì guòmǐn zěnme bàn? Tłumacz
 • Li Wei
  跟过敏有关的中文词,都要学会。买食物前,仔细看说明。 Gēn guòmǐn yǒu guān de Zhōngwén cí, dōu yào xué huì. Mǎi shíwù qián, zǐxì kàn shuōmíng. Tłumacz
 • John Smith
  在饭馆里吃饭的时候怎么办? Zài fàndiàn lǐ chī fàn de shíhou zěnme bàn? Tłumacz
 • Li Wei
  可以用中文写出您对什么过敏,订餐前给服务员看。 Kěyǐ yòng Zhōngwén xiě chū nín duì shénme guòmǐn, dìng cān qián gěi fúwùyuán kàn. Tłumacz
 • John Smith
  看来, 我真得好好学中文了。 Kàn lái, wǒ zhēn děi hǎohǎo xué Zhōngwén le. Tłumacz
Project 2014-1-PL01-KA200-003591