Kurs językowy

用餐礼仪Etykieta przy stole

Dialogi

Wysłuchaj cały dialog

Dialog 2

John Smith i Li Wei rozmawiają na temat etykiety podczas formalnych kolacji.


 • John Smith
  我觉得中国的餐桌文化和西方的很不一样。 Wǒ juéde Zhōngguó de cānzhuō wénhuà hé xīfāng de hěn bù yí yàng. Tłumacz
 • Li Wei
  你觉得有哪些不一样? Nǐ juéde yǒu nǎxiē bù yí yàng? Tłumacz
 • John Smith
  中国的宴会常用圆桌,菜放在桌子中间,大家合餐。 Zhōngguó de yànhuì cháng yòng yuánzhuō, cài fàng zài zhuōzi zhōngjiān, dàjiā hécān. Tłumacz
 • Li Wei
  是的,中国人喜欢分享。大家一起吃非常热闹。 Shì de, Zhōngguórén xǐhuan fēnxiǎng. Dàjiā yìqǐ chī fēicháng rènao. Tłumacz
 • John Smith
  我觉得中国人吃饭时说话声非常大。 Wǒ juéde Zhōngguórén chī fàn shí shuō huà shēng fēicháng dà. Tłumacz
 • Li Wei
  是的,中国人喜欢热热闹闹地边吃边聊。 Shì de, Zhōngguórén xǐhuan rèrè nàonào de biān chī biān liáo. Tłumacz
 • John Smith
  在饭桌上,中国的同事总是让我多吃点, 多喝点。 Zài fànzhuō shang, Zhōngguó de tóngshì zǒngshì ràng wǒ duō chī diǎn, duō hē diǎn. Tłumacz
 • Li Wei
  中国人好客,那是他们热情和礼貌的表示。 Zhōngguórén hào kè, nà shì tāmen rèqíng hé lǐmào de biǎoshì. Tłumacz
 • John Smith
  可是我不想喝那么多酒。 Kěshì wǒ bù xiǎng hē nàme duō jiǔ. Tłumacz
 • Li Wei
  那你可以说:“我不能再喝了,我以茶代酒敬您”。 Nà nǐ kěyǐ shuō:“wǒ bú néng zài hē le, wǒ yǐ chá dài jiǔ jìng nín”. Tłumacz
 • John Smith
  太好了。那我吃不下的时候, 他们还让我吃, 我怎么办? Tài hǎo le. Nà wǒ chī bú xià de shíhòu, tāmen hái ràng wǒ chī, wǒ zěnme bàn? Tłumacz
 • Li Wei
  那你可以说:“谢谢,我吃饱了,真的吃不下了”。 Nà nǐ kěyǐ shuō:“xiè xie, wǒ chī bǎo le, zhēn de chī bú xià le”. Tłumacz
 • John Smith
  太好了, 这两句话很有用。 Tài hǎo le, zhè liǎng jù huà hěn yǒuyòng. Tłumacz
Project 2014-1-PL01-KA200-003591