Kurs językowy

做客Gość w chińskim domu

Dialogi

Wysłuchaj cały dialog

Dialog 1

Pan Zhao zaprosił Johna na kolację do swego domu. John rozmawia z Li Na na temat swej wizyty w domu pana Zhao.


 • John Smith
  赵先生邀请我去他家吃晚饭。 Zhào xiānsheng yāo qǐng wǒ qù tā jiā chī wǎnfàn. Tłumacz
 • Li Na
  这会是你第一次去中国人家里做客吧? Zhè huì shì nǐ dì yī cì qù Zhōngguórén jiālǐ zuòkè ba? Tłumacz
 • John Smith
  是的。 我不知道该注意些什么。 Shìde. Wǒ bù zhīdào gāi zhùyì xiē shénme. Tłumacz
 • Li Na
  首先你必须准时到, 不要太早, 也不要太晚。 Shǒuxiān nǐ bìxū zhǔnshí dào, bú yào tài zǎo, yě bú yào tài wǎn. Tłumacz
 • John Smith
  我得穿得很正式吗? Wǒ děi chuān de hěn zhèngshì ma? Tłumacz
 • Li Na
  不用,休闲装就可以。 Búyòng, xiūxián zhuāng jiù kěyǐ. Tłumacz
 • John Smith
  我听说去中国人家里做客得脱鞋,是吗? Wǒ tīngshuō qù Zhōngguórén jiālǐ zuòkè děi tuō xié, shì ma? Tłumacz
 • Li Na
  有可能。 如果主人给你拖鞋, 那你最好换鞋。 Yǒu kěnéng. Rúguǒ zhǔrén gěi nǐ tuōxié, nà nǐ zuì hǎo huàn xié. Tłumacz
 • John Smith
  好, 我会注意的。 Hǎo, wǒ huì zhùyì de. Tłumacz
 • Li Na
  你到了以后, 主人会马上招呼你,给你上茶。 Nǐ dào le yǐhòu, zhǔrén huì mǎshàng zhāohu nǐ, gěi nǐ shàng chá. Tłumacz
 • John Smith
  可是我不喜欢喝茶。 Kěshì wǒ bù xǐhuan hē chá. Tłumacz
 • Li Na
  在中国给客人上茶是一种礼貌。你可以不喝,但最好不要拒绝。 Zài Zhōngguó gěi kèrén shàng chá shì yì zhǒng lǐmào. Nǐ kěyǐ bù hē, dàn zuì hǎo bú yào jùjué. Tłumacz
 • John Smith
  吃晚饭时我应该坐在哪儿? Chī wǎnfàn shí wǒ yīnggāi zuò zài nǎr? Tłumacz
 • Li Na
  你应该等主人告诉你。 Nǐ yīnggāi děng zhǔrén gàosù nǐ. Tłumacz
Project 2014-1-PL01-KA200-003591