Kurs językowy

选择投资方式Wybór sposobu współpracy

Dialogi

Wysłuchaj cały dialog

Dialog 2

John Smith pyta o inne rozwiązania oprócz zakładania własnego przedsiębiorstwa.


 • John Smith
  有人向我建议,和中国公司成立合资企业。 Yǒu rén xiàng wǒ jiànyì, hé Zhōngguó gōngsī chénglì hézī qǐyè. Tłumacz
 • Li Wei
  中国加入世贸组织以前,外国投资只能这样进入中国市场。 Zhōngguó jiārù Shìmào zǔzhī yǐqián, wàiguó tóu zī zhǐ néng zhèyàng jìnrù Zhōngguó shìchǎng. Tłumacz
 • John Smith
  合资企业的好处是什么? Hézī qǐyè de hǎo chù shì shénme? Tłumacz
 • Li Wei
  中方伙伴熟悉当地市场,和当地企业和政府的关系很好。 Zhōngfāng huǒbàn shúxī dāngdì shìchǎng, hé dāngdì qǐyè hé zhèngfǔ de guānxi hěn hǎo. Tłumacz
 • John Smith
  合资企业成功的关键是什么? Hézī qǐyè chénggōng de guānjiàn shì shénme? Tłumacz
 • Li Wei
  合作双方必须有相同的目标,互相了解。 Hézuò shuāngfāng bìxū yǒu xiāngtóng de mùbiāo, hùxiāng liǎojiě. Tłumacz
 • John Smith
  合资企业最大的挑战是什么? Hézī qǐyè zuì dà de tiǎozhàn shì shénme? Tłumacz
 • Li Wei
  是找到好的合作方,签订公平的协议。 Shì zhǎo dào hǎo de hézuò fāng, qiāndìng gōngpíng de xiéyì. Tłumacz
 • John Smith
  为什么在有些行业合资企业比较多? Wèishénme zài yǒuxiē hángyè hézī qǐyè bǐ jiào duō ? Tłumacz
 • Li Wei
  为了进入中国市场,必须那么做, 比如汽车和节能工业。 Wèi le jìnrù Zhōngguó shìchǎng, bìxū nàme zuò, bǐrú qìchē hé jié néng gōngyè. Tłumacz
 • John Smith
  合资企业有哪些形式呢? Hézī qǐyè yǒu nǎxiē xíngshì ne? Tłumacz
 • Li Wei
  有两种形式,股权合资企业和合作合资企业。 Yǒu liǎng zhǒng xíngshì, gǔquán hézī qǐyè hé hézuò hézī qǐyè. Tłumacz
Project 2014-1-PL01-KA200-003591