Kurs językowy

第一次会见Pierwsze spotkanie

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Odsłuchaj nagrań i wybierz słowa, które słyszysz.

Ćwiczenie 2

Uzupełnij zdania właściwymi słowami.

A:请问您有 吗?
A:Qǐng wèn nínyǒu ... ma ?
B:有,我们有两个人。
B:Yǒu,wǒmen yǒu liǎng gè rén.
中国的 很多都不会说英语,只会说汉语。
Zhōngguó de ... hěn duō dōu bú huì shuō Yīng yǔ, zhǐ huì shuō Hànyǔ.
我对新 很感兴趣。
Wǒ duì xīn ... hěn gǎn xìngqù.
我不喝茶,请给我
Wǒ bù hē chá,qǐng gěi wǒ ... .
请到我们的 去,那儿有很多新产品。
Qǐng dào wǒmen de ... qù,nàr yǒu hěn duō xīn chǎnpǐn.

Ćwiczenie 3

Wybierz odpowiednie słowa aby ułożyć zdania.

Ćwiczenie 4

Prawda czy fałsz? Odpowiedz na podstawie dialogów w lekcji.

John很喜欢吃烤鸭。 John hěn xǐhuan chī kǎoyā.
John喜欢喝热水。 John xǐhuan hē rè shuǐ.
John 想先去看新产品。 John xiǎng xiān qù kàn xīn chǎnpǐn.
李先生在餐馆有预订。 Lǐ xiānsheng zài cānguǎn yǒu yùdìng.
很多中国的展商只会说中文。 Hěn duō Zhōngguó de zhǎnshāng zhǐhuìshuō Zhōngwén.
Project 2014-1-PL01-KA200-003591