Kurs językowy

使用社交媒体Media społecznościowe w Chinach

Dialogi

Wysłuchaj cały dialog

Dialog 2

John Smith i pan Li omawiają prowadzenie bloga biznesowego w Chinach.


 • John Smith
  Twitter在中国的同类社交媒体是什么? Twitter zài Zhōngguó de tónglèi shèjiāo méitǐ shì shénme? Tłumacz
 • Li Wei
  是新浪微博,2009年推出的,比Twitter晚三年。 Shì Xīnlàng Wēibó, èr líng líng jiǔ nián tuīchū de, bǐ Twitter wǎn sān nián. Tłumacz
 • John Smith
  这两种社交媒体有什么相同的地方? Zhè liǎng zhǒng shèjiāo méitǐ yǒu shénme xiāngtóng de dìfāng? Tłumacz
 • Li Wei
  他们都允许用户发表140个字符的信息, 可以关注好友。 Tāmen dōu yǔnxǔ yònghù fābiǎo yì bǎi sì shí ge zìfú de xìnxī, kěyǐ guānzhù hǎo yǒu. Tłumacz
 • John Smith
  不同的地方呢? Bù tóng de dìfang ne? Tłumacz
 • Li Wei
  新浪微博允许用户发表视频和图片,更新评论。 Xīnlàng Wēibó yǔnxǔ yònghù fābiǎo shìpín hé túpiàn, gēngxīn pínglùn. Tłumacz
 • John Smith
  听起来, 新浪微博的功能比Twitter的多。 Tīng qǐlái, Xīnlàng Wēibó de gōngnéng bǐ Twitter de duō. Tłumacz
 • Li Wei
  是的。 其实他们最显著的区别在于用户发表的信息量。 Shì de. Qíshí tāmen zuì xiǎnzhù de qūbié zàiyú yònghù fābiǎo de xìnxīliàng. Tłumacz
 • John Smith
  什么意思? Shénme yìsi? Tłumacz
 • Li Wei
  140个字的中文的信息量相当于500多个英文字符的。 Yì bǎi sì shí ge zì de Zhōngwén de xìnxīliàng xiāngdāng yú wǔ bǎi duō ge Yīngwén zìfú de. Tłumacz
 • John Smith
  为什么会有这种区别? Wèishénme huì yǒu zhè zhǒng qūbié? Tłumacz
 • Li Wei
  主要是文字的不同。 Zhǔyào shì wénzì de bù tóng. Tłumacz
Project 2014-1-PL01-KA200-003591