Kurs językowy

生意必备Niezbędnik przedsiębiorcy w Chinach

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Wybierz słowa pasujące do zdjęć.

Ćwiczenie 2

Por favor selecione as palavras apropriadas para completar as seguintes frases.

我们公司没有公章。我的 就够了。
Wǒmen gōngsī méi yǒu gōng zhāng. Wǒ de ... jiù gòu le.
交换名片时, 有什么要特别 的吗?
Jiāohuàn míng piàn shí, yǒu shénme yào tèbié ... de ma?
章的时候用红色的印泥。
... zhāng de shíhou yòng hóng sè de yìnní.
A: 去中国, 我需要准备中文 吗?
A: Qù Zhōngguó, wǒ xūyào zhǔnbèi Zhōngwén ... ma?
B: 因为很多中国公司的人不说英语.
B:... . Yīnwèi hěn duō Zhōngguó gōngsī de rén bù shuō Yīngyǔ .

Ćwiczenie 3

Prawda czy fałsz? Odpowiedz na podstawie dialogów w lekcji.

介绍产品的时候, 用图片也很好。 Jièshào chǎnpǐn de shíhou, yòng túpiàn yě hěn hǎo.
给别人宣传册时,不可以把名片放在里边。 Gěi bié rén xuānchuán cè shí, bù kěyǐ bǎ míng piàn fàng zài lǐbian.
John不需要带公章。 John bù xūyào dài gōng zhāng.
去中国, John需要准备中文名片。 Qù Zhōngguó, John xūyào zhǔnbèi Zhōngwén míng piàn.
交换名片时, 要用双手。 Jiāohuàn míng piàn shí, yào yòng shuāng shǒu.

Ćwiczenie 4

Wysłuchaj nagrania i wybierz odpowiedź na podstawie dialogów w lekcji.

Project 2014-1-PL01-KA200-003591