Kurs językowy

生意必备Niezbędnik przedsiębiorcy w Chinach

Dialogi

Wysłuchaj cały dialog

Dialog 3

John Smith kontynuuje rozmowę ze swoim chińskim doradcą, panem Li. Rozmawiają o ulotkach firmowych.


 • John Smith
  我需要带公司的宣传册吗? Wǒ xūyào dài gōngsī de xuānchuán cè ma? Tłumacz
 • Li Wei
  当然。 Dāngrán. Tłumacz
 • John Smith
  英文的可以吗? Yīngwén de kěyǐ ma? Tłumacz
 • Li Wei
  最好是中文的。 Zuìhǎo shì Zhōngwén de. Tłumacz
 • John Smith
  那我有很多东西得翻译成中文。 Nà wǒ yǒu hěn duō dōngxi děi fānyì chéng Zhōngwén. Tłumacz
 • Li Wei
  不一定。 介绍产品的时候, 用图片也很好。 Bù yídìng. Jièshào chǎnpǐn de shíhou, yòng túpiàn yě hěn hǎo. Tłumacz
 • John Smith
  好主意。 Hǎo zhǔyi. Tłumacz
 • Li Wei
  给别人宣传册时,您也可以把名片放在里边。 Gěi bié rén xuānchuán cè shí, nín yě kěyǐ bǎ míng piàn fàng zài lǐbian. Tłumacz
 • John Smith
  太好了。 我现在就去准备名片, 公章和宣传册。 Tài hǎo le. Wǒ xiànzài jiù qù zhǔnbèi míng piàn, gōng zhāng hé xuānchuán cè. Tłumacz
Project 2014-1-PL01-KA200-003591