Kurs językowy

生意必备Niezbędnik przedsiębiorcy w Chinach

Dialogi

Wysłuchaj cały dialog

Dialog 2

John Smith kontynuuje rozmowę ze swoim chińskim doradcą, panem Li. Rozmawiają o firmowych stemplach.


 • John Smith
  李先生,我还需要带什么东西? Lǐ xiānsheng, wǒ hái xūyào dài shénme dōngxi? Tłumacz
 • Li Wei
  您不要忘记带公章。 Nín bú yào wàngjì dài gong zhāng. Tłumacz
 • John Smith
  我们公司没有公章。我的签字就够了。 Wǒmen gōngsī méiyǒu gong zhāng. Wǒ de qiān zì jiù gòu le. Tłumacz
 • Li Wei
  在中国是不一样的,尤其是在大公司和大多数的国营企业。 Zài Zhōngguó shì bù yíyàng de ,yóuqí shì zài dà gōngsī hé dà duōshù de guóyíng qǐyè. Tłumacz
 • John Smith
  签字呢?他们不签字吗? Qiān zì ne? Tāmen bù qiān zì ma ? Tłumacz
 • Li Wei
  签字不太重要,公章是必须要有的。 Qiān zì bú tài zhòngyào ,gōng zhāng shì bìxū yào yǒu de. Tłumacz
 • John Smith
  如果公司的公章丢了或被偷了,怎么办? Rúguǒ gōngsī de gong zhāng diū le huò bèi tōu le, zěnme bàn? Tłumacz
 • Li Wei
  他们很小心, 不用的时候, 公章总是放在保险箱里。 Tāmen hěn xiǎoxīn, bú yòng de shíhou, gōngzhāng zǒng shì fàng zài bǎoxiǎnxiāng lǐ. Tłumacz
 • John Smith
  我想做一个公章。 公章应该是什么样子的? Wǒ xiǎng zuò yí ge gōng zhāng. Gōng zhāng yīnggāi shì shénme yàngzi de? Tłumacz
 • Li Wei
  公章通常是圆的。 盖章的时候用红色的印泥。 Gōng zhāng tōngcháng shì yuán de. Gài zhāng de shíhou yòng hóng sè de yìnní. Tłumacz
Project 2014-1-PL01-KA200-003591