Kurs językowy

租房子Wynajem mieszkania

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Odsłuchaj nagrań i wybierz słowa, które słyszysz.

Ćwiczenie 2

Prawda czy fałsz? Odpowiedz na podstawie dialogów w lekcji.

在北京,两室一厅的房子最少也得七千元。 Zài Běijīng, liǎng shì yì tīng de fángzi zuì shǎo yě děi qī qiān yuán.
John 想租一套离市中心远一点的公寓。 John xiǎng zū yí tào lí shì zhōngxīn yuǎn yì diǎn de gōngyù.
John 租的那套两室一厅的公寓交通很方便。 John zū de nà tào liǎng shì yì tīng de gōngyù jiāotōng hěn fāngbiàn.
John 租的公寓,除了房租,还要交水电费和电话费。 John zū de gōngyù, chú le fángzū, hái yào jiāo shuǐdiàn fèi hé diànhuà fèi.
John 租的公寓,应该先交一个月的房租和两个月的押金。 John zū de gōngyù, yīnggāi xiān jiāo yí gè yuè de fángzū hé liǎng gè yuè de yājīn.

Ćwiczenie 3

Uzupełnij zdania właściwymi wyrażeniami.

虽然他学汉语的时间不长,但是 .
Suīrán tā xué Hànyǔ de shíjiān bù cháng,dànshì ... .
虽然他想看这个电影,但是 .
Suīrán tā xiǎng kàn zhè ge diànyǐng ,dànshì ... .
这个房间虽然很小,但是 .
Zhè ge fángjiān suīrán hěn xiǎo ,dànshì ... .
这件衣服虽然好看,但是 .
Zhè jiàn yīfu suīrán hǎo kàn,dànshì ... .
虽然这套公寓很贵,但是 .
Suīrán zhè tào gōngyù hěn guì, dànshì ... .

Ćwiczenie 4

Uzupełnij zdania właściwymi słowami.

有两个 的公寓是两室一厅的。
Yǒu liǎng ge ... de gōngyù shì liǎng shì yì tīng de.
那个公寓的 是每个月七千元。
Nà tào gōngyù de ... shì měi ge yuè qī qiān yuán.
你想 哪个公寓?
Nǐ xiǎng ... nǎ tào gōngyù?
我想租一套 的公寓。
Wǒ xiǎng zū yí tào ... de gōngyù.
是多少?
... shì duōshǎo?
Project 2014-1-PL01-KA200-003591