Kurs językowy

坐火车Podróż koleją

Dialogi

Wysłuchaj cały dialog

Dialog 1

Na stacji kolejowej w Pekinie, John dokonuje rezerwacji biletu kolejowego do Nanjing.


 • John Smith
  您好,我想要一张6月5号去南京的火车票。 Nín hǎo, wǒ xiǎng yào yì zhāng liù yuè wǔ hào qù Nánjīng de huǒchē piào. Tłumacz
 • Kasjer
  高铁票还是普通快车票? Gāotiě piào háishì pǔtōng kuài chē piào? Tłumacz
 • John Smith
  高铁票。 Gāotiě piào. Tłumacz
 • Kasjer
  不好意思, 5号的票没有了。 Bù hǎo yìsi, wǔ hào de piào méi yǒu le. Tłumacz
 • John Smith
  那普通快车到南京要多长时间? Nà pǔtōng kuài chē dào Nánjīng yào duō cháng shíjiān? Tłumacz
 • Kasjer
  普通快车要14个小时, 高铁4个小时。 Pǔtōng kuài chē yào shí sì ge xiǎoshí, gāotiě sì ge xiǎoshí. Tłumacz
 • John Smith
  那还是要高铁票吧。 6号的票也可以。 Nà hái shì yào gāotiě piào ba. Liù hào de piào yě kěyǐ. Tłumacz
 • Kasjer
  下午两点G3次高铁票, 二等座400元, 商务座1400。 Xiàwǔ liǎng diǎn G sān cì gāotiě piào, èr děng zuò sì bǎi yuán, shāngwù zuò yì qiān sì. Tłumacz
 • John Smith
  我买商务座的。 Wǒ mǎi shāngwù zuò de. Tłumacz
 • Kasjer
  请出示您的证件。 Qǐng chūshì nín de zhèngjiàn. Tłumacz
 • John Smith
  好, 这是我的护照。 Hǎo, zhè shì wǒ de hùzhào. Tłumacz
 • Kasjer
  谢谢。 这是您的车票。 请拿好。 Xièxiè. Zhè shì nín de chē piào. Qǐng ná hǎo. Tłumacz
Project 2014-1-PL01-KA200-003591