Kurs językowy

坐火车Podróż koleją

Dialogi

Wysłuchaj cały dialog

Dialog 3

John jest w pociągu do Nanjing.


 • John Smith
  请问您知道在火车上怎么上网吗? Qǐng wèn nín zhīdào zài huǒchē shàng zěnme shàng wǎng ma? Tłumacz
 • Pasażer
  不好意思, 我不知道。 Bù hǎo yìsi, wǒ bù zhīdào. Tłumacz
 • John Smith
  火车上有wifi吗? Huǒchē shàng yǒu wifi ma? Tłumacz
 • Pasażer
  Wifi? Wifi? Tłumacz
 • John Smith
  就是无线网。 Jiù shì wúxiàn wǎng. Tłumacz
 • Pasażer
  这列火车上没有无线网。 Zhè liè huǒchē shàng méi yǒu wúxiàn wǎng. Tłumacz
 • John Smith
  高铁上没有无线网吗? Gāotiě shàng méi yǒu wúxiàn wǎng ma? Tłumacz
 • Pasażer
  有的火车有。 这列火车上还没有。 Yǒu de huǒchē yǒu. Zhè liè huǒchē shàng hái méi yǒu. Tłumacz
Project 2014-1-PL01-KA200-003591