Taalcursus

收寄信件与包裹Postdienst in China

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 3

John Smith heeft een pakket met stalen en reclameproducten ontvangen. Hij stelt Li Wei vragen over de douaneprocedure in China.


 • John Smith
  我刚收到从英国寄来的包裹,是样品和广告材料。 Wǒ gāng shōudào cóng Yīngguó jì lái de bāoguǒ,shìyàngpǐn hé guǎnggào cáiliào. Vertaal
 • Li Wei
  你得准备报关。 Nǐ děi zhǔnbèi bàoguān. Vertaal
 • John Smith
  我应该填写什么样的报关单? Wǒ yīnggāi tiánxiě shénme yàng de bàoguāndān? Vertaal
 • Li Wei
  如果包裹的价值在关税起征数额以下,填KJ2报关单,否则填KJ3报关单。 Rúguǒ bāoguǒ de jiàzhízài guānshuìqǐzhēng shù'é yǐ xià, tián KJ èr bàoguāndān, fǒuzé tián KJ sān bàoguāndān. Vertaal
 • John Smith
  报关还需要什么文件? Bàoguān hái xūyào shénme wénjiàn? Vertaal
 • Li Wei
  应该提交形式发票或商业发票。 Yīnggāi tíjiāo xíngshì fāpiào huò shāngyè fāpiào. Vertaal
 • John Smith
  价值怎么申报? Jiàzhí zěnme shēnbào? Vertaal
 • Li Wei
  用发票中的币种申报,要准确、合理。 Yòng fāpiào zhōng de bìzhǒng shēnbào, yào zhǔnquè、hélǐ. Vertaal
 • John Smith
  发票上应该写什么? Fāpiào shàng yīnggāi xiě shénme? Vertaal
 • Li Wei
  必须有发货人及收货人姓名,电话号码,公司名称和地址。 Bìxū yǒu fāhuòrén hé shōuhuòrén xìngmíng, diànhuà hàomǎ, gōngsī míngchēng hé dìzhǐ. Vertaal
 • John Smith
  物品的说明怎么写? Wùpǐn de shuōmíng zěnme xiě? Vertaal
 • Li Wei
  你得清楚地写出物品名称、数量、价值和原产地等信息。 Nǐděi qīngchu de xiě chū wùpǐn míngchēng、shùliàng、jiàzhí hé yuánchǎndì děng xìnxī. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591