Taalcursus

收寄信件与包裹Postdienst in China

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 2

John Smith verstuurt een pakket in het postkantoor. Hij praat met de bediende in het postkantoor.


 • John Smith
  我要寄一个包裹。 Wǒ yào jì yí ge bāoguǒ. Vertaal
 • Post office assistant
  是寄国内的还是国际的? Shì jì guónèi de háishìguójì de? Vertaal
 • John Smith
  国际的, 要寄到英国。 Guójì de, yào jì dào Yīngguó. Vertaal
 • Post office assistant
  您想怎么邮寄?平邮还是特快专递? Nín xiǎng zěnme yóujì? Píng yóu háishì tèkuài zhuāndì? Vertaal
 • John Smith
  我要寄快递。 Wǒ yào jì kuàidì. Vertaal
 • Post office assistant
  好的。请先不要封包裹。在寄之前我们要检查包裹。 Hǎo de. Qǐng xiān bú yào fēng bāoguǒ. Zài jì zhīqián wǒmen yào jiǎnchá bāoguǒ. Vertaal
 • John Smith
  请问邮费是多少? Qǐng wèn yóufèi shìduōshǎo? Vertaal
 • Post office assistant
  请您把包裹放到秤上。包裹重两公斤, 邮费是324元。 Qǐng nín bǎ bāoguǒ fàngdào chèng shang. Bāoguǒ zhòng liǎng gōngjīn, yóufèi shì sān bǎi èr shí sìyuán. Vertaal
 • John Smith
  要填报关单吗? Yào tián bàoguāndān ma? Vertaal
 • Post office assistant
  是的,请您填一下包裹内物品名称、数量、价值和原产地。 Shìde,qǐng nín tián yí xià bāoguǒ nèi wùpǐn míngchēng、shùliàng、jiàzhí hé yuánchǎndì. Vertaal
 • John Smith
  这样写可以吗? Zhè yàng xiě kěyǐ ma? Vertaal
 • Post office assistant
  可以。请您把寄件人和收件人的地址和电话号码写清楚。 Kěyǐ. Qǐng nín bǎ jìjiànrén hé shōujiànrén de dìzhǐ hé diànhuà hàomǎ xiě qīngchu. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591