Taalcursus

用餐礼仪Chinese tafeletiquette

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 3

John Smith en Li Wei praten over de Chinese drinkcultuur.


 • John Smith
  我觉得中国的饮酒文化和西方的也很不一样。 Wǒ juéde Zhōngguó de yǐn jiǔ wénhuà hé xīfāng de yě hěn bù yí yàng. Vertaal
 • Li Wei
  你觉得有哪些不一样? Nǐ juéde yǒu nǎxiē bù yí yàng? Vertaal
 • John Smith
  在中国的宴会上,人们常常互相敬酒。西方人很少这么做。 Zài Zhōngguó de yànhuì shang, rénmen chángcháng hùxiāng jìng jiǔ. Xīfāng rén hěn shǎo zhème zuò. Vertaal
 • Li Wei
  是的, 敬酒在中国酒桌上很常见。 Shì de, jìng jiǔ zài Zhōngguó jiǔzhuō shàng hěn chángjiàn. Vertaal
 • John Smith
  我不知道该怎么敬酒。 Wǒ bù zhīdào gāi zěnme jìng jiǔ. Vertaal
 • Li Wei
  一般是主人先敬酒,然后客人可以回敬。 Yìbān shì zhǔrén xiān jìng jiǔ, ránhòu kèrén kěyǐ huíjìng. Vertaal
 • John Smith
  回敬时说些什么好呢? Huíjìng shí shuō xiē shénme hǎo ne? Vertaal
 • Li Wei
  你可以说“为了我们的合作愉快,干杯!”或者感谢的话。 Nǐ kěyǐ shuō “wèile wǒmen de hézuò yúkuài, gānbēi!”huòzhě gǎnxiè de huà. Vertaal
 • John Smith
  太好了。 我一定要记住你的话。 Tài hǎo le. Wǒ yídìng yào jìzhù nǐ de huà. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591