Taalcursus

人才招聘Bekwame werknemers aannemen

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 3

Peter Adams voert een sollicitatiegesprek met een kandidaat voor de positie van technisch departementsdirecteur.


 • Peter Adams
  你是学什么专业的? Nǐ shì xué shénme zhuānyè de? Vertaal
 • Applicant
  我的专业是电子信息工程。 Wǒ de zhuānyè shì diànzǐ xìnxī gōngchéng. Vertaal
 • Peter Adams
  是哪儿毕业的? Shì nǎr bìyè de? Vertaal
 • Applicant
  我是清华大学信息科学技术学院毕业的。 Wǒ shì Qīnghuá dàxué xìnxī kēxué jìshù xuéyuàn bìyè de. Vertaal
 • Peter Adams
  你有网络工程师证书吗? Nǐ yǒu wǎngluò gōngchéngshī zhèngshū ma? Vertaal
 • Applicant
  有。我有思科认证的资深网络工程师证书。 Yǒu. Wǒ yǒu sīkē rènzhèng de zīshēn wǎngluò gōngchéngshī zhèngshū. Vertaal
 • Peter Adams
  能不能介绍一下你的工作经历? Néng bu néng jièshào yí xià nǐ de gōngzuò jīnglì? Vertaal
 • Applicant
  毕业后,我先后在谷歌和百度工作了五年。 Bìyè hòu, wǒ xiānhòu zài Gǔgē hé Bǎidù gōngzuò le wǔ nián. Vertaal
 • Peter Adams
  谷歌和百度都是很好的公司。 你为什么要换工作? Gǔgē hé Bǎidù dōu shì hěn hǎo de gōngsī. Nǐ wèishénme yào huàn gōngzuò? Vertaal
 • Applicant
  我已经有了一些在大公司工作的经验,我想寻求新的挑战。 Wǒ yǐjīng yǒu le yì xiē zài dà gōngsī gōngzuò de jīngyàn, wǒ xiǎng xúnqiú xīn de tiǎozhàn. Vertaal
 • Peter Adams
  非常感谢你对我们公司感兴趣。你很快会收到我们的答复。 Fēicháng gǎnxiè nǐ duìwǒmen gōngsī gǎn xìngqù. Nǐ hěn kuài huìshōu dào wǒmen de dáfù. Vertaal
 • Applicant
  谢谢。 Xièxie. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591