Taalcursus

人才招聘Bekwame werknemers aannemen

Woordenschat

Chinees Nederlands
专业zhuānyè major
专业人士zhuānyè rénshì professioneel
专家zhuānjiā expert; specialist
人才réncái talentvol persoon
应聘者yìngpìnzhě kandidaten
招聘zhāopìn aanwerven; aanwerving
职业zhíyè beroep
职位zhíwèi positie
聘用pìnyòng aannemen
证书zhèngshū certificaat

Aanvullende woordenschat

Chinees Nederlands
人才交流洽谈会réncái jiāoliú qiàtán huì jobbeurs voor talentvolle personen
公共就业服务机构gōnggòng jiùyè fúwù jīgòu publieke tewerkstellingsdienst
思科认证的资深网络工程师证书sīkē rèn zhèng de zīshēn wǎngluò gōngchéngshī zhèngshū CISCO certificaat
猎聘网Lièpìn wǎng Liepin headhunting netwerk
职业中介机构zhíyè zhōngjiè jīgòu uitzendbureau; professionele tussenpersonen
领英Lǐngyīng LinkedIn
Project 2014-1-PL01-KA200-003591