Taalcursus

人才招聘Bekwame werknemers aannemen

Oefeningen

Oefening 1

Luister naar de opname en kies het woord dat je hoort.

Oefening 2

Vul de zinnen aan met de gepaste woorden.

我想 一个中国的 来我在中国的公司当技术总监。听说可以找 来帮我招聘,也可以参加 交流洽谈会。我要先看看洽谈会是什么 组织的,再决定要怎么做。
Wǒ xiǎng ... yí ge Zhōngguó de ... lái wǒ zài Zhōngguó de gōngsī dāng jìshù zǒngjiān. Tīngshuō kěyǐ zhǎo ... lái bāng wǒ zhāopìn, yě kěyǐ cān jiā ... jiāoliú qiàtán huì. Wǒ yào xiān kànkan qiàtán huì shì shénme ... zǔzhī de, zài juédìng yào zěnme zuò.

Oefening 3

Zijn deze stellingen juist of fout? Baseer je op de dialogen uit de les.

可以委托公共就业服务机构来招聘人才。 Kěyǐ wěituō gōnggòng jiùyè fúwù jīgòu lái zhāopìn réncái.
可以委托职业中介机构来招聘人才。 Kěyǐ wěituō zhíyè zhōngjiè jīgòu lái zhāopìn réncái.
也可以利用网站来招聘人才。 Yě kěyǐ lìyòng wǎngzhàn lái zhāopìn réncái.
在中国目前最常用的方法是参加人才交流洽谈会。 Zài Zhōngguó mùqián zuì chángyòng de fāngfǎ shì cānjiā réncái jiāoliú qiàtán huì.
人才交流洽谈会都是职业中介组织的。 Réncái jiāoliú qiàtán huì dōu shì zhíyè zhōngjiè zǔzhī de.

Oefening 4

Kies de gepaste antwoorden.

您对应聘者有什么要求? Nín duì yìngpìnzhě yǒu shénme yāoqiú?
还有其它要求吗? Hái yǒu qítā yāoqiú ma?
在工作经历方面呢? Zài gōngzuò jīnglì fāngmiàn ne?
聘用中国员工有什么优势? Pìnyòng Zhōngguó yuángōng yǒu shénme yōushì?
有什么网站可以用来招聘人才? Yǒu shénme wǎngzhàn kěyǐ yòng lái zhāopìn réncái?
Project 2014-1-PL01-KA200-003591