Taalcursus

做客Te gast zijn

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 3

John komt aan bij het huis van Meneer Zhao en hij wordt begroet door Meneer Zhao's familie bij de deuropening.


 • Mr Zhao
  欢迎! 欢迎! 请进。 Huānyíng! Huānyíng! Qǐng jìn. Vertaal
 • John Smith
  谢谢。 这是一些小礼物, 请您收下。 Xièxie. Zhè shì yì xiē xiǎo lǐwù, qǐng nín shōu xià. Vertaal
 • Mr Zhao
  您太客气了, 不用破费。 Nín tài kèqi le, bú yòng pòfèi. Vertaal
 • John Smith
  只是一点小小的心意, 不成敬意。 Zhǐ shì yì diǎn xiǎoxiǎo de xīnyì, bù chéng jìngyì. Vertaal
 • Mr Zhao
  这太不好意思了。 请这儿坐。您喜欢喝什么? Zhè tài bù hǎo yìsi le. Qǐng zhèr zuò. Nín xǐhuan hē shénme? Vertaal
 • John Smith
  啤酒吧。 Píjiǔ ba. Vertaal
 • Mr Zhao
  来, 为我们的友谊干杯! Lái, wèi wǒmen de yǒuyì gānbēi! Vertaal
 • John Smith
  为你们生活快乐,全家幸福,干杯! Wèi nǐmen shēnghuó kuàilè, quánjiā xìngfú, gānbēi! Vertaal
 • Mr Zhao
  您要刀叉吗? Nín yào dāochā ma? Vertaal
 • John Smith
  不用,谢谢。我要学着用筷子吃。 Bú yòng, xièxie. Wǒ yào xuézhe yòng kuàizi chī. Vertaal
 • Mr Zhao
  您筷子用得非常好,像中国人一样。您尝尝这个菜怎么样。 Nín kuàizi yòng de fēicháng hǎo, xiàng Zhōngguórén yíyàng. Nín chángchang zhè ge cài zěnmeyàng? Vertaal
 • John Smith
  谢谢。 这个菜真好吃。 Xièxie. Zhè ge cài zhēn hǎo chī. Vertaal
 • Mr Zhao
  您不要客气,多吃点儿, 像在家里一样。 Nín bú yào kèqi, duō chī diǎnr, xiàng zài jiālǐ yí yàng. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591