Taalcursus

做客Te gast zijn

Oefeningen

Oefening 1

Luister naar de opname en kies het woord dat je hoort.

Oefening 2

Vul de zinnen aan met de gepaste woorden.

去中国人家 时,你必须
Qù Zhōngguórén jiā ... shí, nǐ bìxū ... .
不要忘记给他们买
Bú yào wàngjì gěi tāmen mǎi ... 。
你可以穿 去他们家。
Nǐ kěyǐ chuān ... qù tāmen jiā.
主人有时候会请客人换上
Zhǔrén yǒu shíhou huì qǐng kèrén huàn shang ... .

Oefening 3

Vul de zinnen aan met de gepaste uitdrukkigen.

送给主人礼物时,你可以说:这是一点小礼物,
Sòng gěi zhǔrén lǐwù shí, nǐ kěyǐ shuō:zhè shì yì diǎn xiǎo lǐ wù, ... 。
送礼时你也可以说:只是一点小小的心意,
Sòng lǐwù shí nǐ yě kěyǐ shuō:zhǐ shì yì diǎn xiǎo xiǎo de xīn yì,... .
喝酒时你可以说:为了我们的友谊
Hē jiǔ shí nǐ kěyǐ shuō:wèi le wǒmen de yǒuyì ... .
别人送给你礼物时,你可以说:
Biérén sòng gěi nǐ lǐwù shí, nǐ kěyǐ shuō: ...,... .

Oefening 4

Zijn deze stellingen juist of fout? Baseer je op de dialogen uit de les.

去中国人家做客时,你要早一点到。 Qù Zhōngguórén jiā zuòkè shí, nǐ yào zǎo yì diǎn dào.
去中国人家做客时,你得穿得很正式。 Qù Zhōngguórén jiā zuòkè shí, nǐ děi chuān de hěn zhèngshì.
去中国人家做客时,有时候主人会请客人换上拖鞋。 Qù Zhōngguórén jiā zuòkè shí, yǒu shíhou zhǔrén huìqǐng kèrén huàn shang tuōxié.
中国人收到礼物以后,可能不当着客人的面打开礼物。 Zhōngguórén shōu dào lǐwù yǐhòu, kě néng bù dāng zhe kèrén de miàn dǎ kāi lǐwù.
中国人不当着客人的面打开礼物是一种礼貌。 Zhōngguórén bù dāng zhe kèrén de miàn dǎ kāi lǐwù shì yì zhǒng lǐmào.
Project 2014-1-PL01-KA200-003591