Taalcursus

企业税收Belastingen in China

Woordenschat

Chinees Nederlands
会计kuàijì boekhouding; boekhouder
国有企业guóyǒu qǐyè overheidsonderneming
征收zhēngshōu heffen
收入shōurù inkomsten
民营企业mínyíng qǐyè privéonderneming
注册zhùcè registratie
shuì belastingen
税率shuìlǜ belastingpercentage
缴纳jiǎonà betalen
营业执照yíngyè zhízhào bedrijfslicentie

Aanvullende woordenschat

Chinees Nederlands
中国会计准则Zhōngguó kuàijì zhǔnzé Chinese boekhoudnormen
国际财务报告准则guójì cáiwù bàogào zhǔnzé International Financial Reporting Standards
城市维护建设税chéngshì wéihù jiànshè shuì stedelijke onderhoud- en aanlegbelasting
增值税zēngzhíshuì BTW; belastingen over de toegevoegde waarde
教育费附加jiāoyùfèi fùjiā onderwijstoeslag
消费税xiāofèishuì verbruiksbelasting
营业税yíngyèshuì bedrijfsbelasting
Project 2014-1-PL01-KA200-003591