Taalcursus

雇佣与裁员Werken in China

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 3

John Smith bespreekt met Li Wei de regels van de Chinese wet met betrekking tot ontslagen.


 • John Smith
  在欧盟国家,公司要裁员,不太容易。中国的情况怎么样? Zài Ōuméng guójiā, gōngsī yào cáiyuán bú tài róngyì. Zhōngguó de qíngkuàng zěnme yàng? Vertaal
 • Li Wei
  在中国, 如果要大量裁员,你必须按照劳动合同法做。 Zài Zhōngguó, rúguǒ yào dàliàng cáiyuán, nǐ bìxū ànzhào láodòng hétong fǎ zuò. Vertaal
 • John Smith
  怎么做? Zěnme zuò? Vertaal
 • Li Wei
  用人单位必须提前向工会或全体员工说明情况。 Yòng rén dānwèi bìxū tíqián xiàng gōnghuì huò quántǐ yuángōng shuōmíng qíngkuàng. Vertaal
 • John Smith
  然后呢? Ránhòu ne? Vertaal
 • Li Wei
  然后用人单位必须向劳动行政部门汇报裁员计划。 Ránhòu yòng rén dānwèi bìxū xiàng láodòng xíngzhèng bùmén huìbào cáiyuán jìhuà. Vertaal
 • John Smith
  什么样的裁员理由是可以接受的? Shénmeyàng de cáiyuán lǐyóu shì kěyǐ jiēshòu de? Vertaal
 • Li Wei
  业务经营困难,按照破产法进行重组的可以。 Yèwù jīngyíng kùnnan, ànzhào pòchǎn fǎ jìnxíng chóngzǔ de kěyǐ. Vertaal
 • John Smith
  那由于技术革新,对劳动力的需求减少了呢? Nà yóuyú jìshù géxīn, duì láodònglì de xūqiú jiǎnshǎo le ne? Vertaal
 • Li Wei
  这也是一个可以接受的理由。 Zhè yě shì yí ge kěyǐ jiēshòu de lǐyóu. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591