Taalcursus

雇佣与裁员Werken in China

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 2

John Smith praat met Li Wei over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.


 • John Smith
  我想雇欧盟国家的专家来我在中国注册的公司工作。 Wǒ xiǎng gù Ōuméng guójiā de zhuānjiā lái wǒ zài Zhōngguó zhùcè de gōngsī gōngzuò. Vertaal
 • Li Wei
  这不太容易。你要按照中国劳动法的相关规定做。 Zhè bú tài róngyì. Nǐ yào ànzhào Zhōngguó láodòngfǎ de xiāngguān guīdìng zuò. Vertaal
 • John Smith
  怎么做? Zěnme zuò? Vertaal
 • Li Wei
  来中国工作的外国人得申请工作许可。 Lái Zhōngguó gōngzuò de wàiguórén děi shēnqǐng gōngzuò xǔkě. Vertaal
 • John Smith
  申请工作许可有什么要求? Shēnqǐng gōngzuò xǔkě yǒu shénme yāoqiú? Vertaal
 • Li Wei
  有年龄要求。女的必须在18岁到55岁之间,男的到60岁。 Yǒu niánlíng yāoqiú. Nǚde bìxū zài shí bā suì dào wǔ shí wǔ suì zhījiān, nánde dào liù shí suì. Vertaal
 • John Smith
  这和中国的退休年龄有关系吧? Zhè hé Zhōngguó de tuìxiū niánlíng yǒu guānxì ba? Vertaal
 • Li Wei
  是的。 除了年龄的要求以外, 还要有健康证明。 Shìde. Chúle niánlíng de yāoqiú yǐwài, hái yào yǒu jiànkāng zhèngmíng. Vertaal
 • John Smith
  教育背景和工作经历方面呢? Jiàoyù bèijǐng hé gōngzuò jīnglì fāngmiàn ne? Vertaal
 • Li Wei
  一般说来,官方接受有大学学历和两年工作经历的人。 Yìbān láishuō, guānfāng jiēshòu yǒu dàxué xuélì hé liǎng nián gōngzuò jīnglì de rén. Vertaal
 • John Smith
  如果是一个没有大学学历的外国人呢? Rúguǒ shì yíge méiyǒu dàxué xuélì de wàiguórén ne? Vertaal
 • Li Wei
  在这种情况下,需要有十年的工作经历。 Zài zhèzhǒng qíngkuàng xià, xūyào yǒu shínián de gōngzuò jīng lì. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591