Taalcursus

雇佣与裁员Werken in China

Woordenschat

Chinees Nederlands
劳动力láodònglì arbeidskracht
工资gōngzī loon
按照ànzhào volgens
注册zhùcè inschrijven
申请shēnqǐng aanvragen
经历jīnglì ervaring
裁员cáiyuán om het personeel te verminderen
要求yāoqiú vereiste
规定guīdìng regel
退休tuì xiū met pensioen gaan; pensioen

Aanvullende woordenschat

Chinees Nederlands
健康证明jiànkāng zhèngmíng gezonheidscertificaat
大学学历dàxué xuélì universitair diploma
工作许可gōngzuò xǔkě werkvergunning
最低工资zuì dī gōngzī minimumloon
破产法pòchǎnfǎ faillissementswetgeving
证书zhèngshū certificaat
Project 2014-1-PL01-KA200-003591