Taalcursus

雇佣与裁员Werken in China

Oefeningen

Oefening 1

Luister naar de opname en kies het woord dat je hoort.

Oefening 2

Vul de zinnen aan met de gepaste uitdrukkigen.

要去中国工作的外国人,得申请 ,还要有 。中国对申请的人有 。如果申请的人没有 ,需要有十年的
Yào qù Zhōngguó gōngzuò de wàiguórén, děi shēnqǐng ...,hái yào yǒu ... . Zhōngguó duì shēnqǐng de rén yǒu ... . Rúguǒ shēnqǐng de rén méi yǒu ...,xūyào yǒu shí nián de ... .

Oefening 3

Kies de juiste zinnen en vorm een logische dialoog.

Oefening 4

Zijn deze stellingen juist of fout? Baseer je op de dialogen uit de les.

欧洲的劳动力成本比中国的低一些。 Ōuzhōu de láodònglì chéngběn bǐ Zhōngguó de dī yì xiē.
在亚洲,中国的劳动力成本不是最低的。 Zài Yàzhōu, Zhōngguó de láodònglì chéngběn bú shì zuì dī de.
中国产品便宜,是因为中国的劳动力成本比较低。 Zhōngguó chǎnpǐn piányi, shì yīnwèi Zhōngguó de láodònglì chéngběn bǐjiào dī.
外国人如果现在61岁,就不能申请中国的工作许可了。 Rúguǒ yī gè wàiguórén xiànzài 61suì, tā jiù bù néng shēnqǐng Zhōngguó de gōngzuò xǔkě le.
在中国所有地区的最低工资标准都是一样的。 Zài Zhōngguó suǒyǒu dìqū de zuì dī gōngzī biāozhǔn dōu shì yíyàng de.
Project 2014-1-PL01-KA200-003591