Taalcursus

中国的语言Talen in China

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 3

John Smith en Li Wei praten over het leren van de Chinese taal.


 • John Smith
  你觉得外国人学中文最难的是什么? Nǐ juéde wàiguórén xué Zhōngwén zuì nán de shì shénme? Vertaal
 • Li Wei
  你在学中文。 你应该更了解呀。 Nǐ zài xué Zhōngwén. Nǐ yīnggāi gèng liǎojiě ya. Vertaal
 • John Smith
  我觉得中文是最难学的语言! Wǒ juéde Zhōngwén shì zuì nánxué de yǔyán! Vertaal
 • Li Wei
  其实中文的语法比欧洲语言的语法容易多了。 Qíshí Zhōngwén de yǔfǎ bǐ ōuzhōu yǔyán de yǔfǎ róngyì duō le. Vertaal
 • John Smith
  可是中文的声调和汉字太难学了。 Kěshì Zhōngwén de shēngdiào hé Hànzì tài nánxué le. Vertaal
 • Li Wei
  别着急。 只要你多多练习就一定能学会。 Bié zháojí. Zhǐyào nǐ duōduō liànxí jiù yídìng néng xuéhuì. Vertaal
 • John Smith
  汉字有五万多个。怎么可能全部都学会呢? Hànzì yǒu wǔ wàn duō ge. Zěnme kěnéng quánbù dōu xuéhuì ne? Vertaal
 • Li Wei
  不用全部都学会。一般中国人会四五千个字就够了。 Búyòng quánbù dōu xuéhuì. Yìbān Zhōngguórén huì sì wǔ qiān ge zì jiù gòu le. Vertaal
 • John Smith
  要能看懂报纸,需要会多少个字? Yào néng kàn dǒng bàozhǐ, xūyào huì duōshǎo ge zì? Vertaal
 • Li Wei
  学会常用的两千五百个字就够了。 Xuéhuì chángyòng de liǎng qiān wǔ bǎi ge zì jiù gòu le. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591