Taalcursus

中国的语言Talen in China

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 2

John Smith en Li Wai praten over vreemde talen in China.


 • John Smith
  在中国, 除了汉语以外,还有别的语言吗? Zài Zhōngguó, chúle Hànyǔ yǐwài, hái yǒu bié de yǔyán ma? Vertaal
 • Li Wei
  还有很多。 中国有50多个民族, 每个民族都有自己的语言。 Hái yǒu hěn duō. Zhōngguó yǒu wǔ shí duō ge mínzú, měi ge mínzú dōu yǒu zìjǐ de yǔyán. Vertaal
 • John Smith
  看来, 中国的语言情况也很复杂。 Kàn lái , Zhōngguó de yǔyán qíngkuàng yě hěn fùzá. Vertaal
 • Li Wei
  是的。在中国说得最多的是汉语普通话。 Shì de. Zài Zhōngguó shuō de zuì duō de shì Pǔtōnghuà. Vertaal
 • John Smith
  为什么说普通话的人那么多? Wèishénme shuō Pǔtōnghuà de rén nàme duō? Vertaal
 • Li Wei
  因为普通话是官方语言, 学校都教普通话。 Yīnwèi Pǔtōnghuà shì guānfāng yǔyán, xuéxiào dōu jiāo Pǔtōnghuà. Vertaal
 • John Smith
  那文字呢? Nà wénzì ne? Vertaal
 • Li Wei
  有的民族有自己的文字, 但是使用得最多的还是汉字。 Yǒu de mínzú yǒu zìjǐ de wénzì, dànshì shǐyòng de zuì duō de hái shì Hànzì. Vertaal
 • John Smith
  在中国什么外语最流行? Zài Zhōngguó shénme wàiyǔ zuì liúxíng? Vertaal
 • Li Wei
  当然是英语了。在中国,会说英语的人越来越多了。 Dāngrán shì Yīngyǔ le. Zài Zhōngguó, huì shuō Yīngyǔ de rén yuè lái yuè duō le. Vertaal
 • John Smith
  是吗?在欧洲, 学中文的人越来越多了。 Shì ma? Zài ōuzhōu, xué Zhōngwén de rén yuè lái yuè duō le. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591