Taalcursus

中国的语言Talen in China

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 1

John Smith en Li Wei praten over talen die gebruikt worden in hun geboorte- en verblijfplaatsen.


 • John Smith
  你会说什么语言? Nǐ huì shuō shénme yǔyán? Vertaal
 • Li Wei
  我会说广东话,普通话, 还有英语。 Wǒ huì shuō Guǎngdōnghuà, Pǔtōnghuà, hái yǒu Yīngyǔ. Vertaal
 • John Smith
  你为什么没提汉语? Nǐ wèishénme méi tí Hànyǔ? Vertaal
 • Li Wei
  汉语有很多方言, 但是大多数人说普通话。 Hànyǔ yǒu hěn duō fāngyán, dànshì dà duō shù rén shuō Pǔtōnghuà. Vertaal
 • John Smith
  在中国说普通话的人有多少? Zài Zhōngguó shuō Pǔtōnghuà de rén yǒu duōshǎo? Vertaal
 • Li Wei
  70%的中国人会说普通话。 Bǎi fēn zhī qī shí de Zhōngguórén huì shuō Pǔtōnghuà. Vertaal
 • John Smith
  可是你也会说广东话。 Kěshì nǐ yě huì shuō Guǎngdōnghuà. Vertaal
 • Li Wei
  我是在广东出生的。广东话是母语,普通话是在学校学的。 Wǒ shì zài Guǎngdōng chūshēng de. Guǎngdōnghuà shìmǔyǔ, Pǔtōnghuà shì zài xuéxiào xué de. Vertaal
 • John Smith
  我是在比利时出生的。母语是荷兰语。后来去了英国。 Wǒ shì zài Bǐlìshí chūshēng de. Mǔyǔ shì Hélányǔ. Hòulái qù le Yīngguó. Vertaal
 • Li Wei
  比利时人都说荷兰语吗? Bǐlìshírén dōu shuō Hélányǔ ma? Vertaal
 • John Smith
  不,比利时有三种官方语言:荷兰语、法语和德语。 Bù, Bǐlìshí yǒu sān zhǒng guānfāng yǔyán:Hélányǔ、Fǎyǔ hé Déyǔ. Vertaal
 • Li Wei
  听起来很复杂。 在欧洲使用的语言有多少种? Tīng qǐlái hěn fùzá. Zài ōuzhōu shǐyòng de yǔyán yǒu duōshǎo zhǒng? Vertaal
 • John Smith
  有六十多种。 Yǒu liù shíduō zhǒng. Vertaal
 • Li Wei
  真是不少。欧洲的语言情况太复杂了。 Zhēn shì bù shǎo. ōuzhōu de yǔyán qíngkuàng tài fùzá le. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591