Taalcursus

中国的语言Talen in China

Woordenschat

Chinees Nederlands
声调shēngdiào toon
外语wàiyǔ vreemde taal
官方语言guānfāng yǔyán officiële taal
文字wénzì schrift
方言fāngyán dialect
母语mǔyǔ moedertaal
汉字Hànzì Chinees karakter
汉语Hànyǔ Chinese taal
语法yǔfǎ grammatica
语言yǔyán taal

Aanvullende woordenschat

Chinees Nederlands
广东话Guǎngdōnghuà Kantonees
德语Déyǔ Duits
普通话Pǔtōnghuà standaard Chinees
法语Fǎyǔ Frans
英语Yīngyǔ Engels
荷兰语Hélányǔ Nederlands
Project 2014-1-PL01-KA200-003591