Taalcursus

中国的语言Talen in China

Oefeningen

Oefening 1

Welk woord past hier niet?

Oefening 2

Luister naar de opname en kies het woord dat je hoort.

Oefening 3

Vul de zinnen aan met de gepaste woorden.

汉语有很多 , 但是大多数人说
Hànyǔ yǒu hěn duō ...,dànshì dà duō shù rén shuō ....
广东话是我的 ,普通话是在学校学的。
Guǎngdōnghuà shì wǒ de ...,Pǔtōnghuà shì zài xué xiào xué de.
在欧洲 的语言有60种。
Zài ōuzhōu ... de yǔyán yǒu 60 duō zhǒng.
你多多练习, 就一定能学会。
... nǐ duōduō liànxí, jiù yídìng néng xuéhuì.

Oefening 4

Zijn deze stellingen juist of fout? Baseer je op de dialogen uit de les.

在中国,有70%的人会说广东话。 Zài Zhōngguó,yǒu 70% de rén huìshuō Guǎngdōnghuà.
中文的语法比欧洲语言的语法容易。 Zhōngwén de yǔfǎ bǐ ōuzhōu yǔyán de yǔfǎ róng yì.
德语也是比利时的官方语言。 Déyǔ yě shì Bǐlìshí de guānfāng yǔyán.
在中国英语是最流行的外语。 Zài Zhōngguó Yīngyǔ shì zuì liúxíng de wàiyǔ.
要看懂中文报纸,需要学会五千个汉字。 Yào kàn dǒng Zhōngwén bàozhǐ,xūyào xuéhuì wǔ qiān ge Hànzì.
Project 2014-1-PL01-KA200-003591