Taalcursus

货物到达Aankomst van de goederen

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 2

John Smith belt de verzekeringsmaatschappij.


 • John Smith
  我的货物收到了,但是有损坏。我的保单号是AAA 23123。 Wǒ de huòwù shōu dào le, dànshì yǒu sǔnhuài. Wǒ de bǎodānhào shì AAA èr sān yāo èr sān. Vertaal
 • Agent
  是什么样的损坏? Shì shénmeyàng de sǔnhuài? Vertaal
 • John Smith
  有两个托板的货物被摔坏,并被水浸泡了。 Yǒu liǎng ge tuōbǎn de huòwù bèi shuāi huài, bìng bèi shuǐ jìnpàole. Vertaal
 • Agent
  您的货物是按照装箱要求装的吗? Nín de huòwù shì ànzhào zhuāng xiāng yāoqiú zhuāng de ma? Vertaal
 • John Smith
  是的, 是按照装箱要求装的。 Shì. Shì ànzhào zhuāng xiāng yāoqiú zhuāng de. Vertaal
 • Agent
  您的保险是全保。您得准备一些文件。 Nín de bǎoxiǎn shì quánbǎo. Nín děi zhǔnbèi yìxiē wénjiàn. Vertaal
 • John Smith
  需要哪些文件? Xūyào nǎxiē wénjiàn? Vertaal
 • Agent
  您得有货物损坏的照片或录像,并估计受损包装箱和产品的总数。 Nín děi yǒu huòwù sǔnhuài de zhàopiàn huò lùxiàng,bìng gūjì shòusǔn bāozhuāng xiāng hé chǎnpǐn de zǒngshù. Vertaal
 • John Smith
  这些事我都做了。下一步呢? Zhèxiē shì wǒ dōu zuò le. Xià yí bù ne? Vertaal
 • Agent
  计算损失的总价值。 总价值应该和发票上写的一致。 Jìsuàn sǔnshī de zǒng jiàzhí. Zǒng jiàzhí yīnggāi hé fāpiào shàng xiě de yízhì. Vertaal
 • John Smith
  我把其它费用也包括在内了, 运费、出口通关费、保险费、港口费... Wǒ bǎ qítā fèiyòng yě bāokuò zài nèi le:yùnfèi、chū kǒu tōngguān fèi、bǎoxiǎn fèi、gǎngkǒu fèi ... Vertaal
 • Agent
  对不起,这些费用都不能赔偿。 Duìbuqǐ, zhè xiē fèiyòng dōu bù néng péicháng. Vertaal
 • John Smith
  好吧。损坏的电话总数是115个,发票总值是2300美元。 Hǎoba. Sǔnhuài de diànhuà zǒngshù shì yì bǎi yī shí wǔ gè, fāpiào zǒngzhí shì èr iān sān bǎi měiyuán. Vertaal
 • Agent
  这一数额会由我们赔偿。 Zhè yí shù'é huì yóu wǒmen péicháng. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591