Taalcursus

货物到达Aankomst van de goederen

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 1

De havenagent heeft John op de hoogte gebracht van de aankomst van de vracht in de haven van bestemming. Hij belt de expediteur.


 • John Smith
  您好。 我接到通知,我的货物已经到港口了。 Nínhǎo. wǒ jiēdào tōngzhī,wǒde huòwù yǐjīng dào gǎngkǒu le. Vertaal
 • Agent
  全部海运文件您都收到了吗? Quán bù hǎiyùn wénjiàn nín dōu shōu dào le ma? Vertaal
 • John Smith
  对,我已经收到了提货单,商业发票和装箱单。 Duì, wǒ yǐjīng shōudàole tíhuòdān, shāngyè fāpiào hé zhuāngxiāng dān. Vertaal
 • Agent
  您想订购可以在目的港安排的额外服务吗? Nín xiǎng dìnggòu kěyǐ zài mùdì gǎng ānpái de éwài fúwù ma? Vertaal
 • John Smith
  您提供什么样的服务? Nín tígōng shénmeyàng de fúwù? Vertaal
 • Agent
  报关,把货物运到您的仓库,付关税和增值税的服务。 Bàoguān, bǎ huòwù yùn dào nín de cāngkù, fù guānshuì hé zēngzhíshuì de fúwù. Vertaal
 • John Smith
  我想要把货物用卡车运到我在华沙的仓库。 Wǒ xiǎng yào bǎ huòwù yòng kǎchē yùndào wǒ zài Huáshā de cāngkù. Vertaal
 • Agent
  好,您要向我们的账户付关税,增值税和运输费。 Hǎo, nín yào xiàng wǒmen de zhànghù fù guānshuì, zēngzhíshuì hé yùnshūfèi. Vertaal
 • Na aankomst van de vracht belt John de expediteur
 • John Smith
  您好。我有两个托板的货物受损,被水浸泡了。怎么办? Nínhǎo. Wǒ yǒu liǎng ge tuōbǎn de huòwù shòusǔn, bèi shuǐ jìnpào le.Zěnme bàn? Vertaal
 • Agent
  您得跟保险公司联系。 Nín děi gēn bǎoxiǎn gōngsī liánxì. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591