Taalcursus

货物到达Aankomst van de goederen

Oefeningen

Oefening 1

Luister naar de opname en kies het woord dat je hoort.

Oefening 2

Vul de zinnen aan met de gepaste woorden.

货物到达目的港口的时候,您会收到
Huòwù dàodá mùdì gǎngkǒu de shíhou,nín huì shōudào ... .
保险公司不 运费和出口通关费。
Bǎoxiǎn gōngsī bù ... yùnfèi hé chūkǒu tōngguān fèi.
上写的总价值是2300美元。
... shàng xiě de zǒng jiàzhíshì 2300 měiyuán.
John建议空运的 双方各付一半。
John jiànyì kōngyùn de ... shuāng fāng gè fù yí bàn.
中国的公司会给John的下一个订单250美元的
Zhōngguó de gōngsī huì gěi John de xià yí ge dìngdān 250 měiyuán de ... .

Oefening 3

Zijn deze stellingen juist of fout? Baseer je op de dialogen uit de les.

John的货物已经到港口了。 John de huòwù yǐjīng dào gǎngkǒu le.
John已经收到了提货单。 John yǐjīng shōudàole tíhuòdān.
John的货物有损坏。 John de huòwù yǒu sǔnhuài.
保险公司会赔偿运费、出口通关费等其它费用。 Bǎoxiǎn gōngsī huì péicháng yùnfèi、chūkǒu tōngguān fèi děng qítā fèiyòng.
John想要修理那些损坏的电话。 John xiǎng yào xiūlǐ nàxiē sǔnhuài de diànhuà.

Oefening 4

Kies de gepaste woorden op basis van de dialogen uit de les.

我的货物已经到 了。
Wǒ de huòwù yǐjīng dào ... le.
这些托板上的货没 我们的要求装箱。
Zhèxiē tuōbǎn shàng de huò méi ... wǒmen de yāoqiú zhuāng xiāng.
我的货物有
Wǒ de huòwù yǒu ... .
这一数额会由我们
Zhè yí shù'é huì yóu wǒmen ... .
我建议这个费用我们
Wǒ jiànyì zhè ge fèiyòng wǒmen ... .
Project 2014-1-PL01-KA200-003591