Taalcursus

签约仪式Ondertekeningsceremonie

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 2

John Smith en Li Wei komen aan bij het Hilton Hotel. Algemeen directeur mijnheer Zhao en andere bestuursleden wachten hen op.


 • Zhao Wei
  Smith先生,您好。在这个签约仪式上再次见到您,我非常高兴。 Smith xiānsheng,nín hǎo. Zài zhè ge qiānyuē yíshì shàng zài cì jiàn dào nín, wǒ fēicháng gāoxìng. Vertaal
 • John Smith
  赵先生,您好。很高兴再次见到您。 Zhào xiānsheng, nín hǎo. Hěn gāoxìng zài cì jiàn dào nín. Vertaal
 • Zhao Wei
  所有的文件都已准备好。我们准备了英语的和汉语的两份。 Suǒyǒu de wénjiàn dōu yǐ zhǔnbèi hǎo. Wǒmen zhǔnbèi le Yīngyǔ de hé Hànyǔ de liǎng fèn. Vertaal
 • John Smith
  如果有争议的话, 应该以哪种语言的文件为依据? Rúguǒ yǒu zhēngyì de huà, yīnggāi yǐ nǎ zhǒng yǔyán de wénjiàn wéi yījù? Vertaal
 • Zhao Wei
  中文的。我们先草签每一页,然后在文件上签字。 Zhōngwén de. Wǒmen xiān cǎo qiān měi yí yè,ránhòu zài wénjiàn shàng qiān zì. Vertaal
 • John Smith
  要盖章吗? Yào gài zhāng ma? Vertaal
 • Zhao Wei
  一定得盖章。我们觉得盖了公章的文件才是有效的。 Yídìng děi gàizhāng. Wǒmen juéde gài le gōngzhāng de wénjiàn cái shì yǒuxiào de. Vertaal
 • John Smith
  我带着我们公司的公章呢。 Wǒ dài zhe wǒmen gōngsī de gōngzhāng ne. Vertaal
 • Zhao Wei
  太好了。很多外国公司都不用公章。您带了, 我特别高兴。 Tài hǎo le. Hěn duō wàiguó gōngsī dōu bú yòng gōngzhāng. Nín dài le, wǒ tèbié gāoxìng. Vertaal
 • John Smith
  您带了吗? Nà nín dài le ma? Vertaal
 • Zhao Wei
  当然带了。 我们的秘书刚把公章从保险箱里拿出来。 Dāngrán dài le. Wǒmen de mìshū gāng bǎ gōngzhāng cóng bǎoxiǎnxiāng lǐ ná chūlai. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591