Taalcursus

签约仪式Ondertekeningsceremonie

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 1

John Smith bespreekt samen met Li Wei de ondertekeningsceremonie waaraan hij zal deelnemen. Li Wei heeft net een officiële uitnodiging ontvangen, samen met enkele vragen.


 • John Smith
  他们什么时候举行签约仪式? 在哪儿? Tā men shénme shíhou jǔxíng qiān yuē yíshì? Zài nǎr? Vertaal
 • Li Wei
  明天下午4点在希尔顿酒店的大厅举行。 Míngtiān xiàwǔ sì diǎn zài Xī'ěrdùn jiǔdiàn de dà tīng jǔxíng. Vertaal
 • John Smith
  他们公司有多少人参加? Tāmen gōngsī yǒu duō shǎo rén cānjiā? Vertaal
 • Li Wei
  25人。他们问我们参加的人数和头衔。 Èr shí wǔ rén. Tāmen wèn wǒmen cānjiā de rén shù hé tóuxián. Vertaal
 • John Smith
  您觉得谁应该参加? Nín juéde shéi yīnggāi cānjiā? Vertaal
 • Li Wei
  我想我们整个团队的5个人都应该参加这个仪式。 Wǒ xiǎng wǒmen zhěng gè tuánduì de wǔ gè rén dōu yīnggāi cānjiā zhè ge yíshì. Vertaal
 • John Smith
  您能通知他们吗? Nín néng tōngzhī tāmen ma? Vertaal
 • Li Wei
  我马上给他们打电话。 Wǒ mǎshàng gěi tāmen dǎ diànhuà. Vertaal
 • John Smith
  参加这个仪式时,我应该穿什么衣服? Cānjiā zhè ge yíshì shí, wǒ yīnggāi chuān shénme yīfu? Vertaal
 • Li Wei
  西装和衬衫就可以,也可以穿短袖的衣服。 Xīzhuāng hé chènshān jiù kěyǐ, yě kěyǐ chuān duǎn xiù de yīfu. Vertaal
 • John Smith
  要戴领带吗? Yào dài lǐngdài ma? Vertaal
 • Li Wei
  戴不戴都可以。 Dài bú dài dōu kěyǐ. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591