Taalcursus

谈判:价格与付款条件Onderhandelen over de prijs en de betaling

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 2

John Smith onderhandelt over de betalingsvoorwaarden voor toekomstige bestellingen.


 • John Smith
  我们下一次订货的单价和付款条件是什么? Wǒmen xià yí cì dìng huò de dānjià hé fù kuǎn tiáojiàn shì shénme? Vertaal
 • Li Wei
  您想订多少个? Nín xiǎng dìng duōshǎo ge? Vertaal
 • John Smith
  我们想订5种颜色,每种颜色3000个,总共是15000个。 Wǒmen xiǎng dìng wǔ zhǒng yánsè, měi zhǒng yánsè sān qiān ge, zǒng gòng shì yí wàn wǔ qiān ge. Vertaal
 • Li Wei
  我们可以给21元的单价。超过30000美元时,通常要求用信用证。 Wǒmen kěyǐ gěi èr shí yī yuán de dānjià. Chāo guò sān wàn měiyuán shí, tōngcháng yāoqiú yòng xìnyòngzhèng. Vertaal
 • John Smith
  对我们来说,信用证很贵,跟单托收怎么样? Duì wǒmen lái shuō, xìnyòngzhèng hěn guì, gēndāntuōshōu zěnmeyàng? Vertaal
 • Li Wei
  对不起,这样的话,我们得把单价提高至少50美分。 Duìbùqǐ, zhè yàng de huà, wǒmen děi bǎ dānjià tígāo zhìshǎo wǔ shí měifēn. Vertaal
 • John Smith
  您接受30%电汇预付款, 70%跟单托收,单价21美元吗? Nín jiēshòu bǎi fēn zhī sān shí diànhuì yù fù kuǎn, bǎi fēn zhī qī shí gēndāntuōshōu, dānjià èr shí yī měiyuán ma? Vertaal
 • Li Wei
  这个价钱,要30%电汇预付款,20%装运前电汇,50%跟单托收。 Zhè ge jiàqián, yào bǎi fēn zhī sān shí diànhuì yù fù kuǎn, bǎi fēn zhī èr shí zhuāngyùn qián diànhuì, bǎi fēn zhīwǔ shí gēndāntuōshōu. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591