Taalcursus

谈判:价格与付款条件Onderhandelen over de prijs en de betaling

Oefeningen

Oefening 1

Luister naar de opname en kies het woord dat je hoort.

Oefening 2

Vul de zinnen aan met de gepaste woorden.

请问这个产品的 是多少?
Qǐng wèn zhè gè chǎnpǐn de ... shì duōshǎo?
我们想订 来降低运费。
Wǒmen xiǎng dìng ... lái jiàngdī yùnfèi.
您的PX125型产品的 价是多少?
Nín de PX125xíng chǎnpǐn de ... jià shì duōshǎo?
第一次下单, 条件是什么?
Dì yī cì xià dān, ... tiáojiàn shì shénme?
第一次下单,预付款是50%,其余的在 前要付款。
Dì yī cì xià dān,yù fù kuǎn shì 50%,qí yú de zài ... qián yào fù kuǎn.

Oefening 3

Vul de dialoog aan met de gepaste uitdrukkingen.

A:第一次 的付款条件是什么?
A:Dì yī cì ... de fù kuǎn tiáojiàn shì shénme?
B:50%下单时付,30% 前付,其余的交货后付。
B:50% xià dān shí fù,30% ... qián fù,qí yú de jiāo huò hòu fù.
A:下一次订货的 是多少?
A:Xià yí cì dìng huò de ... shì duōshǎo?
B:每个21美元。
B:Měi ge 21 měiyuán
A:我想订 来降低运费。
A:Wǒ xiǎng dìng ... lái jiàngdī yùnfèi.
B:好主意。
B:Hǎo zhǔyi.
A:一个集装箱可以装多少个?
A:Yí ge jízhuāngxiāng kěyǐ zhuāng duōshǎo ge?
B:用 可以装28000个。
B:Yòng ... kěyǐ zhuāng 28,000 ge.

Oefening 4

Welk woord past hier niet?

Project 2014-1-PL01-KA200-003591