Taalcursus

参观工厂Een fabrieksbezoek

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 1

John Smith gaat een fabriek bezoeken. Hij zou graag het productieproces en de prodecures voor kwaliteitscontrole bekijken. Er wacht hem een vrij lange reis. Vanuit Hong Kong is het drie uur per boot. Hij komt net het fabrieksgebouw binnen. Mijnheer Zhao Wei, de productiemanager, wacht hem daar op.


 • John Smith
  您好,我是Mesco公司的John Smith。 Nín hǎo, wǒ shì Mesco gōngsī de John Smith. Vertaal
 • Zhao Wei
  您好,我叫赵伟,我是这家工厂的生产部经理。 Nín hǎo, wǒ jiào Zhào Wěi, wǒ shì zhè jiā gōngchǎng de shēngchǎn bù jīnglǐ. Vertaal
 • John Smith
  很高兴认识您。 Hěn gāoxìng rènshi nín. Vertaal
 • Zhao Wei
  很高兴能带您参观工厂。请您先到我们的接待室。 Hěn gāoxìng néng dài nín cānguān gōngchǎng. Qǐng nín xiān dào wǒmen de jiēdàishì. Vertaal
 • John Smith
  我能先用一下洗手间吗? Wǒ néng xiān yòng yí xià xǐshǒujiān ma? Vertaal
 • Zhao Wei
  当然,洗手间在过道的右边。 Dāngrán, xǐshǒujiān zài guòdào de yòu bian. Vertaal
 • Even later gaan ze de receptieruimte binnen
 • John Smith
  您的工厂有多大?有多少员工? Nín de gōngchǎng yǒu duōdà? Yǒu duōshǎo yuángōng? Vertaal
 • Zhao Wei
  厂区有两万平方米,有500名员工,其中有34个工程师。 Chǎngqū yǒu liǎng wàn píngfāng mǐ, yǒu wǔ bǎi míng yuángōng, qízhōng yǒu sān shí sì ge gōngchéngshī. Vertaal
 • John Smith
  你们每个月的生产能力和现在的产量是多少? Nǐmen měi ge yuè de shēngchǎn nénglì hé xiànzài de chǎnliàng shì duōshǎo? Vertaal
 • Zhao Wei
  生产能力是8万件,现在的产量是生产能力的90%。 Shēngchǎn nénglì shì bā wàn jiàn, xiànzài de chǎnliàng shì shēngchǎn nénglì de bǎi fēn zhī jiǔ shí. Vertaal
 • John Smith
  有ISO认证吗? Yǒu ISO rènzhèng ma? Vertaal
 • Zhao Wei
  有,我们有ISO 9000 和ISO 14000 认证。 Yǒu, wǒmen yǒu ISO jiǔ líng líng líng hé ISO yāo sì líng líng líng. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591