Taalcursus

参观工厂Een fabrieksbezoek

Oefeningen

Oefening 1

Luister naar de opname en kies het juiste antwoord.

Oefening 2

Vul de zinnen aan met de gepaste woorden.

我们有可靠的 ,我们合作很多年了。
Wǒmen yǒu kěkào de ...,wǒmen hézuò hěn duō nián le.
他们 产品的外观。
Tāmen ... chǎnpǐn de wàiguān.
这儿是产品 检查部门。
Zhèr shì chǎnpǐn ... jiǎnchá bùmén.
产品的 的来源怎么样?
Chǎnpǐn de ... de láiyuán zěnmeyàng?
我们 所有的产品的基本功能。
Wǒmen ... suǒyǒu de chǎnpǐn de jīběn gōngnéng.

Oefening 3

Zijn deze stellingen juist of fout? Baseer je op de dialogen uit de les.

家公司有ISO认证。 Zhè jiā gōngsī yǒu ISO rènzhèng.
生产线的员工都满16岁。 Shēngchǎn xiàn de yuángōng dōu mǎn 16 suì.
这家工厂有很可靠的供应商。 Zhè jiā gōngchǎng yǒu hěn kěkào de gōngyìng shāng.
他们不检查所有的产品。 Tā men bù jiǎnchá suǒyǒu de chǎnpǐn.
这家工厂测试产品的基本功能。 Zhè jiā gōngchǎng cèshì chǎnpǐn de jīběn gōngnéng.

Oefening 4

Kies de gepaste antwoorden.

所有的产品你们都检查吗? Suǒyǒu de chǎnpǐn nǐmen dōu jiǎnchá ma?
用什么仪器来测试基本功能? Yòng shénme yíqì lái cèshì jīběn gōngnéng?
如果发现问题呢? Rúguǒ fāxiàn wèntí ne?
你们怎么处理不合格的产品呢? Nǐmen zěnme chùlǐ bú hégé de chǎnpǐn ne?
在装运以前,你们还检查产品吗? Zài zhuāngyùn yǐqián, nǐmen hái jiǎnchá chǎnpǐn ma?
Project 2014-1-PL01-KA200-003591