Taalcursus

第一次会见Een eerste ontmoeting

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 2

John Smith komt aan op het kantoor van de Chinese onderneming om Li Wei te ontmoeten.


 • Li Wei
  您好,Smith先生,您还有时差问题吗? Nín hǎo, Smith xiānsheng, nín hái yǒu shíchā wèntí ma? Vertaal
 • John Smith
  李先生,您好,问题不大,我希望很快就会好的。 Lǐ xiānsheng, nín hǎo, wèntí bú dà, wǒ xīwàng hěn kuài jiù huì hǎo de. Vertaal
 • Li Wei
  您觉得我们的公司怎么样? Nín juéde wǒmen de gōngsī zěnme yàng? Vertaal
 • John Smith
  很现代,也很漂亮。 Hěn xiàndài, yě hěn piàoliang. Vertaal
 • Li Wei
  我想请您到我们的展室去。 Wǒ xiǎng qǐng nín dào wǒmen de zhǎnshì qù. Vertaal
 • Ze gaan de toonzaal binnen
 • Li Wei
  请坐,您喝茶还是喝咖啡? Qǐng zuò, nín hē chá háishì hē kāfēi? Vertaal
 • John Smith
  我喜欢中国茶,请给我茶吧。 Wǒ xǐhuān Zhōngguó chá, qǐng gěi wǒ chá ba. Vertaal
 • Li Wei
  请喝茶。 我喝热水。 我给您看一下我们的产品和报价。 Qǐng hē chá. Wǒ hē rè shuǐ. Wǒ gěi nín kàn yí xià wǒmen de chǎnpǐn hé bàojià. Vertaal
 • John Smith
  这儿的产品真多。能先看一下你们最新的产品吗? Zhèr de chǎnpǐn zhēn duō. Néng xiān kàn yí xià nǐmen zuì xīn de chǎnpǐn ma? Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591