Taalcursus

第一次会见Een eerste ontmoeting

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 1

John Smith komt iets vroeger dan gepland aan bij de stand van een Chinese onderneming op een handelsbeurs. De receptionist vertelt John dat mijnheer Li bezet is door een andere klant. Mijnheer Li komt even later tevoorschijn.


 • Li Wei
  对不起,我来晚了。 Duìbùqǐ, wǒ lái wǎn le. Vertaal
 • John Smith
  没关系。 Méi guānxi. Vertaal
 • Li Wei
  我们的展位不难找吧? Wǒmen de zhǎnwèi bù nán zhǎo ba? Vertaal
 • John Smith
  不难找。你们的展位是在最主要的展厅。 Bù nán zhǎo, nǐmen de zhǎnwèi shìzài zuìzhǔyào de zhǎntīng. Vertaal
 • Li Wei
  您是第一次来广交会电子产品展吗? Nín shì dì yī cì lái Guǎngjiāohuì diànzǐ chǎnpǐn zhǎn ma? Vertaal
 • John Smith
  对,这儿我是第一次来,香港的电子展我去过几次。 Duì, zhèr wǒ shì dì yī cì lái, Xiānggǎng de diànzǐ zhǎn wǒ qù guò jǐ cì. Vertaal
 • Li Wei
  您觉得这儿的电子产品展跟香港的比怎么样? Nín juéde zhèr de diànzǐ chǎnpǐn zhǎn gēn Xiānggǎng de bǐ zěnme yàng? Vertaal
 • John Smith
  都很有意思,但这儿中国内地的公司比较多。 Dōu hěn yǒu yìsi, dàn zhèr Zhōngguó nèi dì de gōngsī bǐjiào duō. Vertaal
 • Li Wei
  您说得对,但是这儿很多展商不会说英语,只会说汉语。 Nín shuō de duì, dànshì zhèr hěn duō zhǎnshāng bú huì shuō Yīngyǔ, zhǐ huì shuō Hànyǔ. Vertaal
 • John Smith
  我学了商务汉语,我想我没问题。 Wǒ xué le shāngwù Hànyǔ, wǒ xiǎng wǒ méi wèntí. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591