Taalcursus

第一次会见Een eerste ontmoeting

Woordenschat

Chinees Nederlands
产品chǎnpǐn product
展位zhǎnwèi beursstand
展商zhǎnshāng standhouder
展室zhǎnshì toonzaal
报价bào jià offerteprijs
热水rè shuǐ gekookt water
预订yùdìng reserveren

Aanvullende woordenschat

Chinees Nederlands
中国内地Zhōngguó nèi dì het Chinese vasteland
北京烤鸭Běijīng kǎoyā gebraden pekingeend
广交会Guǎngjiāohuì Beurs van Kanton
电子产品展diànzǐ chǎnpǐn zhǎn electronicabeurs
青岛啤酒Qīngdǎo píjiǔ Tsingtao bier
Project 2014-1-PL01-KA200-003591