Taalcursus

建立和发展关系'Guanxi' opbouwen en ontwikkelen

Oefeningen

Oefening 1

Luister naar de opname en kies het woord dat je hoort.

Oefening 2

Vul de zinnen aan met de gepaste woorden.

你需要花时间了解你的中国 ,和他们 良好的
Nǐ xūyào huā shíjiān, liǎojiě nǐ de Zhōngguó ..., hé tāmen ... liánghǎo de ... .
你要找一个 的中国人来 关系。
Nǐ yào zhǎo yí ge ... de Zhōngguórén lái ... guānxi.

Oefening 3

Zijn deze stellingen juist of fout? Baseer je op de dialogen uit de les.

“面子”的意思是”connections/relationships”。 "Miànzi" de yìsi shì "connections/relationships".
在中国做生意要靠“面子”。 Zài Zhōngguó zuò shēngyi yào kào "miànzi".
“丢面子”和“失去尊严”的意思差不多。 "Diū miànzi " hé "shīqù zūnyán" de yìsi chàbuduō.
在中国,通过正式商务会谈,你就能做成生意。 Zài Zhōngguó, tōng guò zhèngshì shāngwù huìtán, nǐ jiù néng zuò chéng shēngyi.
要和中国合作方有良好的关系,需要在中国长期发展。 Yào hé Zhōngguó hézuòfāng yǒu liánghǎo de guānxi, xūyào zài Zhōngguó chángqī fāzhǎn.

Oefening 4

Kies de juiste woorden en maak betekenisvolle zinnen.

Project 2014-1-PL01-KA200-003591